Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA DECEMBAR 2011.

 

 

Petak, 09.12.2011. u 14h sala 301f
Ivan Gutman, Prirodno-matematicki fakultet, Kragujevac

POTRAGA ZA STABLIMA SA MINIMALNIM ABC INDEKSOM I STA SMO IZ TOGA NAUCILI
Sadrzaj: Neka je G graf i neka su $d_1, d_2,\ldots,d_n$ stepeni njegovih cvorova. ABC indeks grafa G je definisan na sledeci nacin: $$ ABC=\sum_{i\sim j}\sqrt{\frac{d_i+d_j-2}{d_id_j}}, $$ pri cemu sumiranje ide preko svih parova susednih cvorova. Ova grafovska invarijanta uvedena je u matematicku hemiju 1998. godine, a od nedavno su joj posvecena brojna matematicka istrazivanja. Problem karakterizacije stabala sa minimalnim ABC indeksom pokazao se kao veoma tezak. U predavanju izlazemo rezultate do kojih smo dosli pri potrazi za takvim stablima. Neki od tih rezultata mogu se smatrati poucnim za siri krug matematicara, informaticara i prirodoslovaca.

Petak, 23.12.2010. u 14h sala 301f
Dragan Doder, Masinski fakultet univerziteta u Beogradu
PREBROJIVI MODELI I KONTINUUM HIPOTEZA

Sadrzaj: U predavanju ce biti prikazana dva opsta pristupa kojima se pokazuje da za skupove opisive nekim od teorija i formula infinitarne logike vazi kontinuum hipoteza. U prvom delu predavanja prezentovace se jednostavan nacin za kodiranje raznih pojmova, pre svega prebrojivih struktura i nekih kombinatornih problema, u infinitarni iskazni racun. Time se na uniforman nacin, koriscenjem teoreme o savrsenom podskupu, pokazuje da za skupove koje opisujemo vazi kontinuum hipoteza. Primeri su teoreme Rejesa, Kukera, Burisa i Kvajtineca, broj linearnih prosirenja parcijalno uredjenog prebrojivog skupa, prostor Zariskog i neki kombinatorni pojmovi. U drugom delu predavanja pokazace se da za broj valuacija prebrojivih modela prebrojivog jezika vazi kontinuum hipoteza. Isti rezultat vazi i za siru klasu modela, uz uslov projektivne determinisanosti.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.