ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mathematical Colloquim

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA DECEMBAR 2017.


PETAK, 01.12.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Ioana Lazar, Politehnica University of Timisoara, Romania
QUADRATIC ISOPERIMETRIC INEQUALITY FOR 7-LOCATED SIMPLICIAL COMPLEXES
We discuss a combinatorial curvature condition on flag simplicial complexes introduced by Damian Osajda. It is called m-location (m > 6). A flag simplicial complex is m-located if any of its full homotopically trivial loops of length at most $m$ is contained in the link of a vertex. We present some properties of $m$-located complexes: 8-location and simple connectivity imply Gromov hyperbolicity; 7-located simplicial complexes satisfy a quadratic isoperimetric inequality.PETAK, 08.12.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Đorđije Vujadinović, PMF, Podgorica
SPEKTRALNA ASIMPTOTIKA KOŠIJEVOG OPERATORA NA PROSTORIMA ANALITIČKIH I HARMONIJSKIH FUNKCIJA PROSTO POVEZANOG DOMENA
Sadržaj predavanja:
  1. Košijev i logaritamski potencijal na ograničenim domenima ravni.
  2. Bergmanova projekcija za slučaj diska.
  3. Kompaktni operatori na Hilbertovim prostorima i singularni broj.
  4. Istorijat problema i noviji rezultati.


PETAK, 15.12.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Luka Milićević, Matematički institut SANU
KVANTITATIVNA INVERZNA TEOREMA ZA $U^4$ NORMU NAD KONAČNIM POLJIMA
U ovom predavanju ćemo predstaviti $U^k$ norme koje su od ključne važnosti u teoriji kvazi-slučajnosti, jer funkcije sa malom $U^k$ normom ispoljavaju svojstva koja se očekuju od funkcija čije su vrednosti slučajno izabrane. Ove norme je uveo Gauers u svom dokazu Semeredijeve teoreme o aritmetičkim progresijama. Inverzna teorema za $U^k$ normu govori da su jedini primeri funkcija sa velikom $U^k$ normom upravo očigledni primeri. U slučaju konačno-dimenzionih vektorskih prostora nad poljem $\mathbb{Z}_p$ to su funkcije koje su korelisane sa polinomnim faznim funkcijama.
Iako je ovo tvrd1enje dokazano za sve $U^k$ (Bergelson-Tao-Cigler), bitan problem u aditivnoj kombinatorici jeste da se dokažu kvantitativne verzije inverzne teoreme. To je bilo poznato samo za $k\leq 3$. U ovom predavanju ćemo predstaviti dokaz kvantitativne verzije inverzne teoreme za $U^4$ normu i reći zašto je verovatno da se on može uopštiti i za veće $k$. Ovo je zajednički rad za Timom Gauersom.


PETAK, 22.12.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milos Stojakovic, Departman za matematiku, Novi Sad
MANY COLLINEAR k-TUPLES WITH NO k+1 COLLINEAR POINTS
Paul Erdos asked the following question in the 60's: How many collinear k-tuples can a planar n-point set contain, if it contains no k+1 points on a line? (k>3, fixed) We will present an elementary construction that significantly improves the previously known lower bound for this value.
This is joint work with Jozsef Solymosi.


PONEDELJAK, 25.12.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Jelena Grbić, University of Southampton
NASLOV I REZIME PREDAVANJA ĆE BITI NAKNADNO OBJAVLJENIPETAK, 29.12.2017. u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Stevo Todorčević, Slobodan Vujošević i drugi
PREDSTAVLJANJE KNJIGE MILOŠA ADŽIĆA I KOSTE DOŠENA "GODEL'S NOTRE DAME COURSE"
Predviđeno je da ovo bude zajednički sastanak sa Logičkim seminarom. Ovom prilikom će pored navedene knjige biti predstavljene još neke poznate i nepoznate publikacije Koste Došena.

Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU