Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA MART 2010.

 

 

Petak, 19.03.2010. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD

Milena Radnovic, Matematicki institut SANU
GEOMETRIJA I TOPOLOGIJA ELIPTICKIH BILIJARA

Sadrzaj: Ponseleov porizam je jedan od najlepsih i najvaznijih rezultata klasicne projektivne geometrije: u njemu se tvrdi da postojanje jedne zatvorene poligonalne linije upisane u datu koniku i opisane oko druge date konike, implicira postojanje beskonacne familije takvih poligonalnih linija. Polazeci od Ponseleovog porizma i njegove moderne interpretacije, bice prikazani novi rezultati povezani sa eliptickim bilijarima i njihovim generalizacijama.

Petak, 26.03.2010. u 14h, sala 2, SANU, BGD

Dora Selesi, Departman za matematiku i informatiku, Prirodno-matematicki fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
HAOS EKSPANZIJA UOPSTENIH STOHASTICKIH PROCESA

Sadrzaj: Wiener-Itova teorema o haos ekspanziji stohastickih procesa pred- stavlja razlaganje u red po ortogonalnoj bazi Fourier-Hermiteovih poli- noma u prostoru kvadratno integrabilnih stohastickih procesa. Teorija belog suma je zasnovana na ovom razlaganju, na osnovu cega se dalje grade prostori uopstenih stohastickih procesa i test procesa, dodavanjem odgovarajucih tezinskih faktora u haos ekspanziji procesa. Predstavicemo i univerzalni metod primene haos ekspanzije singu- larnih stohastickih procesa na resavanje nekih klasa stohastickih parcijalnih diferencijalnih jednacina u kojima figurise Wickov proizvod. Razmotricemo stohasticki Dirichletov problem i Helmholtzovu jednacinu.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.yu gde cete dobiti format obavestenja.