ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      

Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/tz97w4Hu4c3unsJ7N.
Ukoliko ste vec registrovani predavanje možete pratiti na sledećem linku (nakon sto se ulogujete):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/J6zEMJyMSoAbTMMX7.
Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja na ovom linku (ali ne mogu postavljati pitanja osim putem chata i ne ulaze u evidenciju prisustva):
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/call/T9XDGChhq8aDcNqmz/qw7wIwci2jv2rdg9I9CrXkm7OJhF_LB8DfjXZp4jTFV.


PROGRAM ZA MART 2023.


PETAK, 17.03.2023. u 14:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Darji Udayan, University of Louisville
LOCAL ENTROPY AND DESCRIPTIVE COMPLEXITY
We investigate local entropy theory, particularly the properties of having uniform positive entropy and completely positive entropy, from a descriptive set-theoretic point of view. We show natural classes of dynamical systems which form Borel sets as well as coanalytic non-Borel sets. In particular, we show that the class of systems with uniform positive entropy and the class of systems with the shadowing property having completely positive entropy is Borel. Meanwhile, the class of mixing systems on a Cantor space is coanalytic but not Borel, and the class of systems on the interval and other orientable manifolds with CPE is coanalytic complete. Zajednički sastanak sa Seminarom za logiku.PETAK, 24.03.2023. u 14:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Boris Šobot, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu
DELJIVOST I KONGRUENCIJE ULTRAFILTERA
Ultrafilteri na nekom skupu predstavljaju familije "velikih" skupova i često se koriste kao sredstvo izbora u koracima transfinitnih konstrukcija. Familija svih ultrafiltera na nekom skupu (npr. na skupu prirodnih brojeva N) čini topološki prostor. Svaka funkcija na osnovnom skupu može se proširiti na jedinstven način do neprekidne funkcije na tom prostoru. Odnedavno se analogno proučavaju i proširenja relacija; mi ćemo razmotriti proširenja relacije deljivosti na skupu N i kongruencije po modulu. Jedna od relacija deljivosti ultrafiltera posebno ima svojstva koja umnogome podsećaju na svojstva deljivosti prirodnih brojeva. Opisaćemo (kvazi)uređenje koje ona određuje, kao i ultrafiltere s nekim neobičnim osobinama dobijene u radovima autora. Što se tiče kongruencija, postoje (bar) dva načina za njihovo proširenje na ultrafiltere; Di Nasso i saradnici su nedavno dobili interesantne i donekle neočekivane rezultate u vezi njih.

PETAK, 31.03.2023. u 14:15, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Šejla Dautović, Matematički institut SANU
LOGIČKO MODELOVANJE BAJESIJANSKE TEORIJE POTVRĐIVANJA
U bajesijanskoj teoriji razlikuju se kvalitativni i kvantitativni pojam potvrđivanja. Prema prvom od ova dva pojma, događaj B verovatnosno potvrđuje drugi događaj A ako je uslovna verovatnoća događaja A (sa uslovom B) veća od bezuslovne verovatnoće. Sa druge strane, kvantitativni pristup izučava u kom stepenu B potvrđuje A. Na predavanju će biti predstavljena jedna verovatnosna logika sa operatorima potvrđivanja koja formalizuje kvantitativni pristup. Opisaćemo njenu sintaksu i semantiku, a zatim ćemo formulisati osnovna tvrđenja koja važe za ovu logiku. Na kraju ćemo predstaviti i rezultate odlučivosti.
Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petrić, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU