Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA MAJ 2011.

 

 

Petak, 06.05.2011. u 14h sala 2 SANU
Nenad Antonic, Zavod za primijenjenu matematiku, Matematicki odsjek Prirodoslovno-matematicki fakultet Sveucilista u Zagrebu

H-MJERE I VARIJANTE
Rezime: H-mjere, poznate i pod imenom mikrolokalne defektne mjere, su hermitske matricne Radonove mjere definirane na kosfericnom sveznju. U predavanju ce biti dan usporedni prikaz definicije "klasicnih" i parabolickih H-mjera, te njihovih osnovnih svojstava: lokalizacijskogi prijenosnog nacela. Pokazat ce se i neke osnovne primjene na nizove rjesenja simetricnih sustava (koji ce posebno obuhvatiti valnu jednadzbu, Maxwellov i Diracov sustav), jednadzbe provodjenja, Schrödingerove jednadzbe i jednadzbe titranja ploce.
Pokusat ce se pokazati i povezanost s poluklasicnim mjerama (Gérard, '90; poznatih i pod imenom Wignerove mjere, P-L. Lions, Paul, '93), cija je definicija, za razliku od H-mjera, vezana uz karakteristicnu duljinu.

Petak, 20.05.2011. u 14h, sala 2, SANU, BGD

Kristina Vuskovic, Racunarski fakultet, Beograd
STRUKTURALNA TEORIJA GRAFOVA I ALGORITMI

Rezime: U poslednjih nekoliko decenija strukturalna analiza grafova je doprinela razresenju mnogih teskih problema kao sto su polinomijalno prepoznavanje regularnih matrica, balansiranih matrica i perfektnih grafova, konstrukciji efikasnih algoritama za kombinatornu optimizaciju, kao i razresenju Jake Hipoteze o Perfektnim Grafovima, jednog od najcuvenijih problema u teoriji grafova. U ovom predavanju cemo dati pregled kljucnih metoda strukturalne analize grafova, i pokazati na koji nacin one doprinose konstrukciji efikasnih algoritama.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.