Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU
MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU

                      


PROGRAM ZA MAJ 2019.


PETAK, 17.05.2019 u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Vladimir Marković, California Institute of Technology
TAJHMILEROVA DINAMIKA U KOMPLEKSNOJ GEOMETRIJI
Na ovom predavanju predstavicemo nedavne rezultate u vezi Karateodorijeve metrike i Siuve hipoteze o Tajhmilerovim prostorima.PETAK, 24.05.2019 u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Bojan Bašić, DMI Novi Sad
O NEKIM PRIMERIMA ULOGE PALINDROMA U STRUKTURNOJ ANALIZI KONACNIH I BESKONACNIH RECI
Ispitivanje razlicitih svojstava palindromskih reci dugo vremena je potpadalo u delokrug rekreativne matematike, ali se krajem XX veka ispostavilo da palindromi imaju sustinski znacaj u (najpre) razlicitim pitanjima u vezi sa slozenoscu reci, cime su oni zauzeli znatno istaknutiju rolu u domenu kombinatorike na recima.
Na predavanju cemo izdvojiti dve funkcije definisane u literaturi koje predstavljaju dva vida određivanja stepena palindromicnosti date reci. Prva od njih, takozvana $MP$-razmera, inicijalno definisana samo za binarne, konacne reci, motivisana je (ocitom) konstatacijom da svaka binarna rec sadrzi palindromsku podrec duzine jednake bar polovini duzine polazne reci; stoga, reci koje ne sadrze palindromske podreci duze od polovine svoje duzine nazivamo minimalno palindromicnima, a ideja $MP$-razmere jeste da rec smatramo utoliko palindromicnijom ukoliko je teze prosiriti je do minimalno palindromicne reci. Drugi pristup odredjivanju stepena palindromicnosti reci (ne nuzno binarnih) zasniva se na pojmu takozvanog palindromskog defekta: naime, moze se pokazati da je broj palindromskih faktora date reci najvise za jedan veći od duzine te reci, i stoga razliku ove dve vrednosti nazivamo palindromski defekt; ova definicija se moze potom prirodno prosiriti i na beskonacne reci.
Predstavicemo razna pitanja koja su se u literaturi pojavljivala u vezi sa $MP$-razmerom i palindromskim defektom, kao i odgovore na (neka od) njih, te napraviti presek trenutnog stanja i ukazati na moguce smernice za dalji rad.

PETAK, 31.05.2019 u 14:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Siniša Vrećica, Matematički fakultet, Beograd
O TOPOLOŠKOJ KOMBINATORICI
Pokušaćemo nekim primerima objasniti šta su neki od osnovnih objekata i pitanja kao i tehnika topološke kombinatorike. Pokazaćemo kako se prepliću metode topologije sa jedne strane, i kombinatorike i diskretne geometrije sa druge, i kako se rezultati jedne od ovih oblasti primenjuju u onoj drugoj.
Odeljenje za matematiku je opsti matematicki seminar namenjen sirokoj publici. Predavanja su prilagodjena matematicarima i onima koji zele da to postanu.


Zoran Petric, Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU