Mathematical Colloquium

 

PROGRAM


ODELJENJE ZA MATEMATIKU

MATEMATIČKOG INSTITUTA SANU
                       OPŠTI MATEMATIČKI SEMINAR

NA MATEMATIČKOM FAKULTETU U BEOGRADUPROGRAM ZA NOVEMBAR 2010.

 

 

Petak, 05.11.2010. u 14h sala 2 SANU
Prof. Dragos Cvetkovic, Matematicki institut SANU

SPEKTRALNA TEORIJA GRAFOVA ZASNOVANA NA NENEGATIVNOJ LAPLASOVOJ MATRICI
Sadrzaj: Neka je G graf sa cvorovima 1,2,.,n. Nenegativna Laplasova matrica (signless Laplacian) Q grafa G je kvadratna matrica reda n gde je element na poziciji (I,j) jednak 1 ako su cvorovi i i j susedni, 0 ako su nesusedni i jednak stepenu d(i) cvora i ako je i=j. U jednom radu iz 2005. godine sam se zalozio za zasnivanje spektralne teorije grafova pomo.u matrice Q koja je pre toga malo proucavana u literaturi. Odziv istrazivaca je bio veoma veliki tako da smo kolega Slobodan Simic i ja objavili 2009 - 2010. godine seriju od tri rada sa zajednickim naslovom "Towards a spectral theory of graphs based on the signless Laplacian". Na predavanju ce biti izlozene osnove nove spektralne teorije grafova.

Petak, 12.11.2010. u 14h sala 2 SANU
Prof. Stevan Pilipovic, Departman za matematiku, Prirodno-matematickog fakulteta, Novi Sad
VISEDIMENZIONALNE TAUBEROVE TEOREME ZA MALOTALASNU TRANSFORMACIJU I TRANSFORMACIJU REGULARIZACIJE

Sadrzaj: Bice date teoreme Abelovog i Tauberovog tipa za malotalasnu transformaciju kao i za transformaciju regularizacije za temperirane distribucije sa vrednostima u Banahovim prostorima. Opste teoreme se koriste za dobijanje rezultata u klasicnoj analizi: 1. u lokalnoj i mikrolokalnoj analizi Bonija, Mejera, 2. u stabilizaciji resenja za klasu Kosijevih problema, 3. u analizi asimptotskog ponaanja Laplasove transformacije. Kao primeri se navode kratki dokazi nekih rezultata Hardija i Litlvuda

Petak, 19.11.2010. u 14h, sala 2, MI SANU, BGD

Dr Bozidar Jovanovic, Matematicki institut SANU
INTEGRABILNOST GEODEZIJSKIH TOKOVA INVARIJANTNIH AJNSTAJNOVIH METRIKA NA HOMOGENIM PROSTORIMA

Abstract: Daju se dve klase primera homogenih prostora sa integrabilnim invarijantnim geodezijskim tokovima, $n$-simetricni prostori $G^n/G$ i Stfelove mnogostrukosti V_{n,r}, $r$-ortogonalnih vektora u $R^n$. Ispostavlja se da se poznate Ajnstanove metrike na datim homogenim prostorima pripadaju dobijenoj klasi metrika. Reference: 1. B. Jovanovic Integrability of Invariant Geodesic Flows on n-Symmetric Spaces, Annals of Global Analysis and Geometry, (2010) 2.V. Dragovic, B. Gajic, B. Jovanovic, Singular Manakov flows and geodesic flows on homogeneous spaces of SO(n), Transformations Groups, 2009, Vol. 14 (3) 513-530

Petak, 26.11.2010. u 14h, sala 2, SANU, BGD

Prof. Dr. Pekka Kostela, University of Jyvakyla, Finland
ISOPERIMETRIC INEQUALITY FROM POISSON EQUATION VIA CURVATURE

Abstract: I will explain a rather simple proof for the usual Euclidean isoperimetric inequality based on the regularity properties of solutions to the Poisson equation. This does not give the optimal constant, but the technique allows one to prove isoperimetric inequalities under suitable curvature bounds.


Rukovodioci Odeljenja za matematiku Matematickog instituta SANU i Opsteg matematickog seminara na Matematickom fakultetu u Beogradu, Stevan Pilipovic i Sinisa Vrecica predlazu zajednicki program rada naucnih sastanaka.

Predavanja ce se odrzavati na Matematickom Institutu (sala 2), petkom sa pocetkom u 14 casova. Odeljenje za matematiku je opsti seminar sa najduzom tradicijom u Institutu.

Svakog meseca, jedno predavanje ce biti odrzano na Matematickom Fakultetu u terminu koji ce biti posebno odredjen.

Molimo sve zainteresovane ucesnike u radu naucnih sastanaka da posebno obrate paznju na vreme odrzavanja svakog sastanka. Na Matematickom fakultetu su moguce izmene termina.

Obavestenje o programu naucnih sastanaka ce biti objavljeno na oglasnim tablama MI (Beograd), MF (Beograd), PMF (Novi Sad), PMF (Nis) i PMF (Kragujevac).

Odeljenje za matematiku Matematickog instituta SANU

Stevan Pilipovic

Opsti matematicki seminar na Matematickom fakultetu u Beogradu,

Sinisa Vrecica


Ako zelite da se obavestenja o Vasim naucnim skupovima pojave u Newsletter of EMS (European Mathematical Society) i na Internetu na lokaciji EMS, onda se obratite na emsvesti@mi.sanu.ac.rs gde cete dobiti format obavestenja.