ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 4. april 2001. godine u 18 sati:


Simpozijum u cast profesora Veljka Vujicica:
PRILOZI ANALITICKOJ DINAMICI-UPRAVLJANJE, STABILNOST I DIFERENCIJALNA GEOMETRIJA

Program simpozijuma nalazi se na kraju programa.SREDA, 11. april 2001. godine u 18 sati:


Bosko Jovanovic, Dusko Salemovic:
ANALITICKI I NUMERICKI ASPEKT RESENJA DIFERENCIJALNIH JEDNACINA STRUJANJA MIKROPOLARNOG KONTINUUMA IZMEDJU DVA SAOSNA CILINDRA (Originalni rad)

Strujanje mikropolarnog kontinuuma izmedju dva saosna valjka, opisano je sistemom od dve linearne diferencijalne jednacine drugog reda sa promenljivim koeficijentima, koje opisuju polje brzina fluida i polje brzina mikrorotacije delica fluida. Uz korektno postavljene granicne uslove i pravilno definisanu granicnu konturu (koja u ovom slucaju predstavlja duz), resenje ovog problema iznadjeno je u analitickoj, a kasnije i kao potvrda prethodnog, u numerickoj formi. Slaganje rezultata analitickog i numerickog resenja iznosi () odnosno () u slucaju jedne, odnosno druge brzine.SREDA, 18. april 2001. godine u 18 sati:


Katica (Stevanovic) Hedrih, Dragan Jovanovic:
MATEMATICKA TEORIJA MEHANIKE LOMA I OSTECENJA. RECNIK POJMOVA I PRILOZI (Pregledni rad)

Predavanjem ce biti prikazan sadrzaj recnika pojmova i definicija savremene metematicke teorije mehanike loma i ostecenja kroz izabrane matematicke prikaze, skice i definicije, koje smatramo potrebnim svakom istrazivanju iz ove oblasti. Sadrzaj je baziran na monografijama: D. Brock: "Elementary engeneering fracture mechanics", A. Carpinteri "Mechanical demage and crack growth in concrete", i dr.PETAK, 25. april 2001. godine u 12 sati:


Nevena Stevanovic:
IZOTERMSKO STRUJANJE RAZREDJENOG GASA U MIKROKANALIMA PRI MALIM VREDNOSTIMA MAHOVOG BROJA (Originalni rad)

U radu se razmatra izotermsko 2-D strujanje stisljivog fluida u kanalima promenljivog poprecnog preseka. Obzirom na male dimenzije mikrokanala i vrednosti Knudsenovog broja u ovom slucaju, uzima se u obzir efekat klizanja na zidu. U cilju resavanja problema uvodi se mali parametar definisan kao odnos kvadrata Mahovog broja i Rejnoldsovog broja. To omogucava postavku odgovarajuce perturbacione seme cijom se primenom na osnovne jednacine strujanja dobija resenje polja brzine, kao i zavisnost pada pritiska od masenog protoka.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja				Upravnik Odeljenja
mr Borislav Gajic			Akademik Vladan Djordjevic, s.r.

S I M P O Z I J U M:

Prilozi analitickoj dinamici- Upravljanje, stabilnost i diferencijalna geometrija

Matematicki institut SANU, sala 2/I, sreda, 4.april 2001. godine

P R O G R A M

Blok A, 10:00 casova

1. Zivot i rad prof. Veljka Vujicica, akademika ANN-povodom 70 godina
zivota

2. A. M. Kovalev, P. V. Harlamov, A. J. Savcenko:
	Invarijantne relacije u dinamici vise tela, upravljanje i
stabilnost

3. R. Bulatovic:
	O asimptotski stabilnim neoscilatornim dinamickim sistemima

4. K. Stevanovic-Hedrih:
	Metoda diskretnog kontinuuma

5. M. Micunovic:
	O kontoverznosti plasticnog spina u polikristalnoj plasticnosti

Koktel

Blok B, 14:30 casova

1. M. Prvanovic:
	Neke formule za kompleksne hiperpovrsi kompleksnih prostornih
formi

2. N. Bokan:
	Sopstvene vrednosti Laplasijana i geometrija Rimanovih 	mnogostrukosti

3. D. Debeljkovic:
	Stabilnost kontinualnih linearnih singularnih sistema u smislu
Ljapunova: retrospektiva rezultata

4. Z. Draskovic:
	O geometrijskom smislu kovarijantnog diferencijala u neeuklidskom 
prostoru

5. D. Mikicic:
	Stabilnost plivanja cvrstog tela u fluidu

Pauza za kafu

Blok C, 17:30 casova

1. M. Dimitrijevic
	Profili spektralnih linija u astrofizici

2. T. Nestorovic-Trajkov, H. Kepe, J. Gabert:
	Aktivno upravljanje vibracijama greda i ploca koriscenjem
optimalnih "tracking" sistema baziranih na LQ kontrolerima

3. V. Vujicic:
	O (ne)invarijantnosti u mehanici

4. V. Matrosov:
	Medjunarodna Akademija nelinearnih nauka-doprinos Veljka Vujicica
osnivanju jugoslovenskog odeljenja

5. Dodela diploma novoizabranim clanovima ANN

K R A J