ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA APRIL 2019.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 10.04.2019 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
David Chodounsky, Institute of Mathematics of the Czech Academy of Sciences
P-ULTRAFILTERS ON NATURAL NUMBERS
P-ultrafilters on the set of natural numbers, i.e. ultrafilters closed under countable pseudo-intersections, have over the time become of great importance in set theory and its applications to other areas of mathematics. P-ultrafilters (also called P-points) were identified already in the 1950's by Walter Rudin who used them to prove the non-homogeneity of the Stone space of ultrafilters on natural numbers.
However, the existence of P-points is not provable using just the usual axioms of set theory ZFC. I will briefly recall the history, overview some basic properties of P-points and new developments in the area. In particular, I will formulate an axiom like statement which implies the non-existence of P-ultrafilters.
Zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku.

SREDA, 17.04.2019 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Miodrag Žigić i Nenad Grahovac, Departman za tehničku mehaniku, Fakultet tehničkih nauka, Univerzitet u Novom Sadu
PRIMENA FRAKCIONOG RAČUNA U PROBLEMU ČEONOG SUDARA AUTOMOBILA
Model viskoelastičnog tela koji uključuje izvode necelog realnog reda korišćen je u analizi čeonog sudara automobila u nepokretnu prepreku. Prednji deo vozila modeliran je pomoću deformabilnih elemenata dok je ostatak vozila posmatran kao kruto telo. Ponašanje tokom sudara je proučeno kroz nekoliko različitih faza kretanja, pri čemu je u nekim fazama razmatran uticaj suvog trenja. Na osnovu eksperimentalnih podataka izvršena je identifikacija parametara modela. U ovom problemu analiziran je neglatki mehanički sistem, pri čemu je istorija deformacije posmatrana tokom više različitih faza.

SREDA, 24.04.2019 u 11:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Mateja Bošković, Fizički fakultet Univerziteta u Beogradu
ORBITALNA DINAMIKA TELA POD DEJSTVOM VREMENSKI-PERIODIČNIH PERTURBACIJA
Predmet izlaganja je orbitalna dinamika u prisustvu vremenski-periodične perturbacije u kontekstu opšte teorije relativnosti i njutnovske gravitacije. Astrofizička motivacija ovakvog problema je dvojaka. Sa jedne strane, kretanje malih tela oko izvora sa periodičnom promenom sjaja, kakva je promenljiva zvezda. Sa druge strane, u slučaju da se tamna materija sastoji od ultra-lakih bozonskih čestica, gravitaciono polje sadrži periodično-promenljivu komponentu. Razmatraće se glavne karakteristike ovog sistema na linearnom nivou, korišćenjem perturbativnih metoda kao i numerički rezultati u ne-linearnom režimu. Ovakva analiza sugeriše da ovaj tip dinamike vodi do parametarskih rezonanci, u najnižem redu opisanih jednačinom Matjea, pri čemu nelinearni efekti "smiruju" nestabilnosti u rezonance konačne amplitude.
Zajednički sastanak sa Seminarom za teoriju relativnosti i kosmološke modele.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU