ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 6. decembar 2000. godine u 18 sati:


Cvetko Crnojevic, Vladan Djordjevic:
O PODMAZIVANJU GASOM UBRIZGAVANJEM KROZ PROPUSTLJIVI ZID (Originalni rad)

U radu se tretira klasicni problem strujanja gasa u kliznom lezaju pod pretpostavkom da je nepokretni deo lezaja sacinjen od poroznog materijala, kao sto je to na primer sinterovani metal, kroz koji se gas ubrizgava u lezaj pod konstantnim spoljasnjim pritiskom. Ispostavlja se da su oba strujanja koja pri tome nastaju - izotermsko strujanje pri malom Mahovom broju u lezaju, i isto takvo strujanje u poroznom nepokretnom delu lezaja, medjusobno spregnuta, ali da se mogu tretirati pomocu relativno jednostavnih analitickih metoda. Dobijeni rezultati pokazuju da ubrizgavanje gasa u lezaj, cak i pri relativno malim brzinama, znacajno povecava nosivost lezaja.SREDA, 13. decembar 2000. godine u 18 sati:


Milan Hofman, Branislav Gligorov:
OTPOR BRZIH VISETRUPNIH BRODOVA U PLITKOJ VODI (Originalni rad)

U radu su razmatrani visetrupni brodovi, katamarani i trimarani, koji plove u plitkoj vodi. Razvijen je, na bazi teorije uskog broda, program za proracun otpora talasa ovih brodova i izvrsena je detaljna analiza otpora. Sistematski su menjani parametri od kojih zavisi otpor (brzina plovidbe, dubina vode, velicina i medjusobni polozaj trupova,...) i trazen je njihov najpovoljniji odnos. Pokazano je da se pogodnim izborom brzine i konfiguracije visetrupnih brodova moze bitno smanjiti njihov otpor u plitkoj vodi.SREDA, 20. decembar 2000. godine u 18 sati:


Dragomir Davidovic:
ELEMENTI KONVENCIJE U OSNOVAMA SPECIJALNE TEORIJE RELATIVNOSTI: BRZINA SVETLOSTI KAO OSNOVNI PRIMER (Originalni rad)

Cinjenicu da je velicina brzine svetlosti u jednom smeru principijelno nemerljiva velicina, te da se zato samo moze usvojiti po dogovoru, prvi je shvatio Anri Poenkare, i objavio u svojim klasicnim radovima sa kraja proslog i pocetka ovog veka. U ovom radu Poenkareova ideja je konkretizovana dobijanjem opsteg izraza za neizotropnu brzinu svetlosti, koji je saglasan sa svim eksperimentima koji potvrdjuju specijalnu teoriju relativnosti, pa se tako uklapa u okvire ove teorije. Analizirane su implikacije i znacenje dobijenog rezultata.SREDA, 27. decembar 2000. godine u 18 sati:


a) Katica (Stevanovic) Hedrih:
TEOREMA O TRIGERU SPREGNUTIH SINGULARITETA (Originalni rad)

Koristeci primere nelinearne dinamike, koji se javljaju u inzenjerskoj praksi pokazano je da se promenom parametara sistema mogu naci vrednosti za koje se u sistemu javlja triger spregnutih singulariteta i homoklinicka orbita oblika broja osmice. Ti primeri su: kretanje teske tacke po krugu koji se obrce oko vertikalne ose, dinamike teskog ekscentricno, koso nasadjenog diska koji rotira oko dve ose koje se seku, ili mimoilaze, dinamike para teskih spregnutih zupcanika sa masenim nehomogenostima, dinamike Watt-ovog regulatora i slicnih sistema koji izvode prenosna i relativna rotaciona kretanja. Na osnovu tih primera formirana je ideja o teoremi o postojanju trigera spregnutih singulariteta u nelinearnom dinamickom sistemu sa jednim stepenom slobode kretanja, cija potencijalna energija ima izvod koji se moze izraziti u obliku proizvoda dveju periodickih funkcija razlicitih perioda, i kojima postoji bar jedan bifurkacioni parametar cijom se promenom javljaju novi koreni jedne od tih dveju funkcija cinilaca proizvoda.

b) Katica (Stevanovic) Hedrih:
IZVESTAJ O RADU NA PROJEKTU U 2000.

v) Vladan Djordjevic:
IZVESTAJ O RADU ODELJENJA U 2000.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja				Upravnik Odeljenja
mr Borislav Gajic			Akademik Vladan Djordjevic, s.r.