ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2004.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 01. decembar 2004. u 18 sati:


Katica Stevanovic Hedrih, Spasoje Gadzic
O JEDNOM MODELU DINAMIKE KRUTIH TELA VELIKIH BRZINA

Predavanjem ce biti izlozen sadrzaj rukopisa Spasoja Gadzica pod nazivom: O dinamici tela velikih brzina, koji je podneo na proveru K. (Stevanovic) Hedrih, sa odgovarajucom diskusijom.
Uvodi se pojam energije inertnosti tela i koristi pojam unutrasnje energije tela koje kruto telo poseduje u stanju mirovanja, uzimajuci za referentnu brzinu svetlosti. Analizira se prirastaj energije inertnosti tela i odredjuje prirastaj energije inertnosti krutog tela. Na osnovu toga se izvodi izraz zavisnosti mase krutog tela koje se krece translatorno velikom brzinom u zavisnosti od te brzine. Pomocu tako postavljenog modela zavisnosti mase od brzine kretanja krutog tela izvode se odgovarajuci izrazi za specijalne slucajeve translatornog kretanja krutog tela, kao i elektrona. Daje se analiza i uporedjenje sa Eistein-ovim i Lorencovim obrascima.

SREDA, 08. decembar 2004. u 18 sati:


Veljko Vujicic
SILE HAMILTONOVIH INTEGRABILNIH MEHANICKIH SISTEMA

Resava se zadatak: pri zadatom ili poznatom kretanju treba odrediti sile koje uzrokuju to kretanje. Predlaze se opsti postupak za resavanje zadatka. Zatim se analizira primena za integrabilne Hamiltonove sisteme.

SREDA, 15. decembar 2004. u 18 sati:


Miroljub Adzic
UPRAVLjANjE PROCESOM SAGOREVANjA U CILjU SMANjENjA EMISIJE OSKIDA AZOTA

Oksidi azota (NOx) emitovani u atmosferu iz procesa sagorevanja su polutanti koji unistavaju stratosferski ozon, povecavaju intezitet UV zracenja, uticu na globalne klimatske promene, daju kisele kise i fotohemijski smog.
Nastajanja oksida azota pri sagorevanju fosilnih goriva je vrlo slozen proces na koji uticu hemizam, gorivo, razmena toplotne mase kao i karakteristike strujanja. Danas postoje komercijalne tehnologije za smanjenje emisije NOx, ali jos uvek ima pitanja na koja nisu u potpunosti data objasnjenja.
U ovom predavanju prikazace se mehanizmi nastajanja i metode smanjenja emisije oksida azota upravljanjem procesa sagorevanja. Pored opsteg prilaza problemu, prikazace se i pojednostavljena metodologija pristupu problemu, kao i neka tekuca istraivanja autora u ovoj oblasti.SREDA, 22. decembar 2004. u 18 sati:


Bozidar Rosic, Vojislav Batinic, Pedja Matejic, Aleksandar Marinkovic
IDENTIFIKACIJA PARAMETARA DINAMICKOG PONASANJA PLANETARNIH PRENOSNIKA
U radu je prikazan postupak odredjivanja naponskih stanja elemenata planetarnog prenosnika, metodom konacnih elemenata. Postavljen je dinamicki model za planetarni prenosnik, pri cemu su odredjene sopstvene frekvence i moduli oscilovanja prenosnika. Na osnovu postavljenog modela izvrsena je identifikacija uticajnih parametara na dinamicko ponasanje planetarnog prenosnika. Rezultati programa mogu se koristiti u fazi konstruisanja i eksploatacije prenosnika, radi identifikacije i dijagnostike .SREDA, 29. decembar 2004. u 18 sati:


Katica (Stevanovic) Hedrih
O HARMONICIMA RESENJA DIFERENCIJALNIH JEDNACINA TRANSVERZALNIH OSCILACIJA PLOCA

U radu saopstenom na IFAC-om workshopu Frakciono diferenciranje i primene (First IFAC workshop on Fractional Differentiation and its Applications FDA 04, ENSEIRB, Bordeaux France, July 19-21, 2004.) izvedn je sistem spregnutih parcijalnih frakcionog reda diferencijalnih jednacina sa odgovarajucim granicnim i pocetnim uslovima. Saopstenjem se prikazuju aproksimacije u vidu redova harmonika resenja sistema spregnutih frakcionog reda diferencijalnih jednacina transverzalnih oscilacija homogenog sistema ploca spojenih standardnim elementima sa svojstvima puzanja. Koriste se Laplace-ove transformacije, kao i razvoji u redove, pomocu kojih se odredjuju funkcije vremena u obliku redova koji su aproksimacije odgovarajucih harmonika oscilovanja za slucaj homogenog sistema spregnutih ploca.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Bozidar Jovanovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.