ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2007.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 5. decembar 2007. u 18 sati:


Katica (Stevanović) Hedrih, Mašinski fakultet, Niš
PREDSTAVLjANjE REZULTATA PROJEKTA  ON 144002

Projekt ON144002 Teorijska i primenjena mehanika krutih i cvrstih tela. Mehanika materijala. (2006-2010)

U osvitu tceg milenijuma, Mehanika 21-og  veka  je Nelinearna dinamika.  Piblikacija pod tim nazivom u izdanju Springera sadrzi i prikaz rezultata istrazivaca sa prijekta ON144002.

Ovih dana na KOBSONU (http://nainfo.nbs.bg.ac.yu/Kobson/page/) citamo da je Impakt faktor casopisa Interantional Journal of Nonlinear Sciences and Numerical Simulation (http://ijnsns.com/), u prosloj godini dostigao visoku vrednost 4,386. i svrstao se medju prve casopise koji u svom naslovu sadrze kljucnu rec ~R~Rnelinearni~R~R. U tom casopisu su predstavljeni rezultati istrazivanja istrazivaca sa naseg projekta.

Casopisi  Nonlinear Analysis koji publikuje Elsevier, Nonlinear Dynamics, Archive Applied Mechanics , Acta Mechanics Sinica, koje publikuje Springer, kao i Facta Universitatis Series Mechanics, Automatic Control and Robotcs I drugi sadrze clanke u kojima su predstavljeni rezultati istrazivanja istrazivaca sa projekta ON144002 u periodu 2006-2007.

U okviru drugog internacionalnog simpoyijuma Nelinearne dinamike u Sagaju  ISND ~V Shanghai 2007, (http://www.2007isnd.com/files/TEXT.mht), kao i na Seminaru Mehanike na Shanghai University su  predstavl;jeni pojedini rezultati istrazivanja tima projekta.

U ovoj godini se navrsilo 150 godina od rodjenja genijalnog A. M. Ljapunova, te su istrazivaci sa projekta u okviru dva od tih odrzana skupa na temu Nelinearne dinamike (Nonlinear Dynamics - Kharkov 2007) i Nelinearna analize ( Nonlinear Analzsis Saint Petersbourg 2007) predstavili rezultate istrazivanja sa projekta i bili clanovi naucnih komiteta i ili  predavaci po pozivu sa plenarnim i ili secijskim predavanjima.

IUTAM (http://www.iutam.net/) i EuroMech  (http://www.euromech.org/)  su  dve najznacajnije naucne asocijacije u oblasti mehanike u svetu, i okupljaju najznacajnije naucnike i istrazivace iz oblasti mehanike, a i organizuju vrhunske naucne skupove iz oblasti mehanike kao sto su ICTAM kongres svake cetvrte godine, zatim ENOC i ESMC konferencije svake  trece godine i specijalizovane IUTAM Symposie (http://www.iutam.net/iutam/Events/index.php/index.php/1) i EuroMech Colloquia (http://www.euromech.org/colloquia/purpose.htm), koje prate i odgovarajuce naucne publikacije, recenzirane od vise recenzenata, a u izdanju poznatih izdavackih kuca kao sto su Kluwer i Spinger i druge ili u vidu specijalnih tematskih brojeva casopisa sa ISI liste ili vrhunskih publikacija i u a u izdanju prestiznih Univerziteta u svetu. Istrazivaci sa projekta su ucestvovali predstavljajuci svoje rezultate u jednom broju tih naucnih skupova.

                Na osnovu dosadasnjih rezultata istrazivanja na Projektu ON144002 jedan istazivac sa projekta je pozvan za clana naucnog odbora EuroMech Colloquia, pod nazivom Nonlinear Dznamics  Lublin 2008. ([498] Nonlinear Dynamics of Composites and Smart Structures(Detaljjnije informacije o Evropskim konferencijama iz oblasti mehanike se mogu naci na linku http://www.ndcs.pollub.pl/, kao i cllana naucnih odbora WCNA 2008 i FDA 2008.

                Serija od tri Minisimpozijuma Integritet dinamickih sistema odrzana je u okviru:
* WCNA Orlando 2004 (http://research.fit.edu/ifna/fourth.htm) ~V Svetskog kongresa nelinearnih analiyista u organizaciji Internacionalne federacihe nelinearnih analizista (IFNA http://research.fit.edu/ifna/), (http://www.masfak.ni.ac.yu/sitegenius/topic.php?lang=SR&id=525), (sledeci WCNA 2008 -http://research.fit.edu/ifna/new/wcna2008/first.htm),
* Evropske konferencije iz mehanike loma 2006. u Alexandroupolisu (http://ecf16.civil.duth.gr/)  u organizaciji European Structural Integrity Society (ESIS - http://www.esisweb.org/), (http://www.masfak.ni.ac.yu/sitegenius/topic.php?lang=SR&id=746).
* cLetnje skoce mehanike APM 2007 Saint Petersburg  (http://apm-conf.spb.ru/2007/, ,http://apm-conf.spb.ru/). i ( http://www.masfak.ni.ac.yu/sitegenius/topic.php?id=961)

kao i minisimpozijum pod nazivom: Analiticka dinamika diskretnih naslednih sistema (http://www.2007isnd.com/HEREDITARYSYSTEMS.html) u okviru  Drugog internacionalnog simpozijuma nelinearne dinamike u Sangaju 2007. (The Second Onternational Szmposium Nonlinear Dynamics Shanghai 2007 http://www.2007isnd.com/main.htm), predstavljali su medjunarodnu  naucnu javnost kojoj su prikazani rezyultati istrazivanja na projektu ON144002.

  Jedan od izuzetnih naucnih skupova u ovoj godini je bio i simpoyijum G-G-P Symposium Advances in Applied Mechanics 2007. u organizaciji naucbuika iz Grcke, Poljske i Nemacke, u cijem radu su pozivu ucestvovala i tri naucnika iz Srbije , a medju njima i istrazivac sa projekta.

Fourteenth International Workshop on Dynamics & Control,Dedicated to Professor Angelo Miele on the occasion of his 85th birthday, Moscow-Zvenigorod, May 28 - June 2, 2007 (http://www.ipmnet.ru/~dc2007/) koji je organizovao akademik  F. Chernousko je okupio po pozivu vrhunske naucnike iz celog sveta i prikazao izuzetna dostignuca, od Rusije do Amerike, Japana i Kine i Evrope. Israzivacki rezultati sa projekta ON144002 su prikazani na tom skupu i pozvani za publikovanje u knjizi koja je uprupremi.

U okviru projekta radi i Seminar Nonlinear Dynamics ~V Milutin Milankovic (http://www.mi.sanu.ac.yu/seminars/seminar16.htm).

Istrazivaci sa projekta su i clanovi redakcija znacajnih medjunaridnih casopisa, kao i recenzenti po pozivu redakcija casopisa sa ISI liste. Dva istrazivaca je odbranilo doktorske disertacije, a ocekuje se predaja jedne doktorske disertacije i jedne magistarske teze.

Dva istrazivaca sa projekta su dobitnici prestizne nagrade VTI pod nazivom ~DARHIMED~T, a jedan povelje JUPIM 2006 za rezultate naucnog rada.

Iscrpnije informacije o publikovanim referencama istrazivackog tima u periodu 2006-2007. se mogu naci na WENB sajtu Matematickog instituta SANU.( http://www.mi.sanu.ac.yu/projects/projects.htm).

SREDA, 12. decembar 2007. u 18 sati:


Milan Mićunović, Mašinski fakultet, Kragujevac:
PREDSTAVLjANjE PROJEKTA 144038 (Mehanika materijala sa mikrostrukturom).

Nastavak prezentacije rezultata projekata iz programa osnovnih istrazivanja koje finansira Ministarstvo za nauku i zastitu zivotne sredine za period od dve godine.SREDA, 19. decembar 2007. u 18 sati:


Nema predavanjaSREDA, 26. decembar 2007. u 18 sati:


Sanja Konjik, Poljoprivredni fakultet, Novi Sad
O VARIJACIONIM PROBLEMIMA SA FRAKCIONIM IZVODIMA

U radu se razmatra problem formulisanja neophodnih uslova za ekstremum varijacionih problema u kojima se javljaju izvodi realnog reda. Razmatran je i problem invarijantnosti funkcionala kao i problem aproksimacije izvoda realnog reda koji se javlja u funkcionalu, konacnom sumom celobrojnih izvoda.  

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.