ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2013.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 11. decembar 2013. u 18 casova, sala 301f:
Dragoslav Kuzmanovic, Saobracajni fakultet Univerziteta u Beogradu
ON ANISOTROPIC ELASTICITY DAMAGE MECHANICS
J.Jaric, D. Kuzmanovic, D. Sumarac

Abstract: The anisotropic elasticity damage mechanics is considered within the framework of the classical theory of elasticity. Starting from the principle of strain equivalence and notion of isotropic group, elasticity tensor components are derived in terms of damage parameters of material in closed form solution. The procedure was applied for several crystal classes that are important for applications.Sreda, 18. decembar 2013. u 18 casova, sala 301f:
Aleksandar Obradovic, Masinski fakultet Univerziteta u Beogradu
O GLOBALNOM MINIMUMU VREMENA KOD BRAHISTOHRONOG KRETANjA CAPLjIGINOVIH SAONICA

Rezime: Problem se sastoji u odredjivanju minimalnog vremena kretanja krutog tela sa neholonomnom vezom tipa seciva izmedju dva zadata polozaja u horizontalnoj ravni, uz neizmenjenu vrednost mehanicke energije. Problem je formulisan kao najjednostavniji moguci zadatak optimalnog upravljanja i resavan je primenom Pontrjaginovog principa maksimuma. Dvotackasti granicni problem ovde je numericki resavan metodom gadjanja (Shooting Method). Data je procena intervala u kojima se mogu nalaziti nedostajuci pocetni uslovi, ukljucujuci i nepoznate pocetne vrednosti spregnutih promenljivih. Dat je graficki prikaz preko odgovarajucih povrsi u trodimenzionom prostoru nedostajucih uslova, od kojih svaka odgovara zadovoljenju jednog krajnjeg uslova. Dato je nekoliko primera visestrukih resenja principa maksimuma, od kojih je globalni minimum ono koje odgovara minimalnom vremenu.Sreda, 25. decembar 2013. u 18 casova, sala 301f:
Goran S. Djordjevic, Departman za fiziku, PMF, Univerzitet u Nisu
ANALITICKA RESENjA KLASICNE DINAMIKE TAHIONSKIH LAGRANZIJANA I MOGUCNOSTI KVANTIZACIJE

Rezime: Dinamika skalarnih tahionskih polja opisana je tzv. DBI dejstvom-lagranzijanom sa nekanonskim kinetickim clanom, odnosno nestandardnim lagranzijanom. Medjutim, odgovarajuce jednacine kretanja, uz odredjene uslove, imaju veoma interesatne analogone i intrepretaciju u "limesu" klasicne kvantne mehanike. Bice prezentovan prelaz u klasicno-mehanicki formalizam za siroku klasu tahionskih potencijala, egzistencija standardnih lagranzijana i veze izmedju njih.
Bice prezentovani orginalni rezultati vezani za resenja dinamike "tahionskih" cestica, posebno operator evolucije odgovarajuceg kvantnog sistema preko integrala po trajektorijama, na arhimedovim i nearhimedovim prostorima. Pitanja validnosti klasicnih kanonskih transformacija, postojanja kvantnih kanonskih transformacija i moguce kosmoloske primene bice diskutovane u okviru otvorenih problema i daljih istrazivanja.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU