ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2018.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 12.12.2018 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Teodor Vrećica, Univerzitet u Tel Avivu
NELINEARNE I LINEARNE KARAKTERISTIKE MORSKIH TALASA
Osnovne osobine morskih talasa su ukratko predstavljene, sa posebnim osvrtom na njihove osobine u plitkoj vodi. Od njih, determinističko i stohastičko modelovanje nelinearnih interakcija u priobalnim oblastima je glavni fokus istraživanja. Karakteristike dugih talasa (infragravity waves), kao i poznate i nove metode generacije su takođe predstavljene. Klasični pristup za procesuiranja slika površine svih tipova se zasniva na Furijeovom pristupu. Novi pristup zasnovan na talasićima (wavelet analysis), kao i njegova primena za određivanje dubine vode, ima veću preciznost u nehomogenim uslovima. Konačno, radovi u toku će biti predstavljeni. Oni uključuju novi tip Busineskovog modela i transformaciju dugih talasa na kontinentalnoj ploči.PETAK, 21.12.2018 u 14:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Vladimir Dragović, Matematički institut SANU; Univerzitet u Teksasu
BILIJARI UNUTAR KVADRIKA I EKSTREMALNI POLINOMI
Predstavićemo novi spoj dve klasične teorije, o integrabilnim bilijarima u d dimenzionom euklidskom prostoru i o ekstremalnim polinomima na d realnih intervala. Već u ravanskom slučaju dobijaju se novi rezultati o kaustikama Ponseleovih poligona i njihovim vezama sa Zolotarjovljevim i Ahiezerovim polinomima. Otkriva se takođe i veza sa diskriminantno-separabilnim polinomima, koje je predavač uveo pre više godina, razmatrajući integraciju čigre Kovaljevske i dvoznačne Buhštaber-Novikovljeve grupe. U proizvoljnoj dimenziji daje se potpuna klasifikacija periodičkih trajektorija, koja se zasniva na nedavno dobijenim kombinatorno-aritmetičkim svojstvima rotacionih brojeva. Prikazani rezultati su deo zajedničkog rada sa Milenom Radnović.
Zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku.SREDA, 26.12.2018 u 16:15, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milivoj Belić, Uneverzitet u Kataru
TALBOT CARPETS BY ROGUE WAVES
Rogue waves are giant nonlinear waves that randomly appear and disappear in oceans and optics. Talbot carpets are ordered recurrent images of linear light and plasma waves. We demonstrate how to produce Talbot carpets by rogue waves.
Zajednička sednica sa Seminarom Matematički metodi mehanike i u saradnji sa Srpskom akademijom nelinearnih nauka.SREDA, 26.12.2018 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Milena Radnović, Matematički institut SANU; Univerztet u Sidneju
O ASIMPTOTICI REŠENJA PENLEVEOVIH JEDNAČINA
U ovom predavanju ćemo izložiti konstrukciju i geometrijski opis prostora početnih vrednosti za Penleveove jednačine. Zatim ćemo prikazati rezultate o asimptotskom ponašanju Penleveovih transcendenata u tom prostoru, kada nezavisna promenljiva teži beskonačnosti. Rezultati su dobijeni u zajedničkom istraživanju sa Nalini Joši.
Zajednički sastanak sa Odeljenjem za matematiku.Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU