ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquium

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA DECEMBAR 2019.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 04.12.2019 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Goran Đorđević, Katedra za teorijsku fiziku, PMF Univerziteta u Nišu
LOKALNO EKVIVALENTNI LAGRANŽIJANI I PRIMENE U KOSMOLOGIJI EKSPANDIRAJUĆEG SVEMIRA
Polazeći od dinamike sistema opisanih lagranžijanom Dirak-Born-Infeld (DBI) tipa, razmotrićemo jednačina kretanja i njihova rešenja za lokalno ekvivalentne lagranžijane u formalizmu klasične mehanike. Motivisani tzv. trans-Plankovskim problemom u kosmologiji, teoriji inflacije i kvantnoj teoriji, diskutovaćemo postojanja i nalaženja lagranžijana standardnog (kanonskog) oblika pogodnih za kvantovanje. Nalaženje ovakve forme lagranžijana i odgovarajućih, konkretnih, tahionskih potecijala, vode ka kvadratičnim sistemima, u stacionarnom prostoru. Prikazaćemo nove rezultate vezane za ekspandirajući prostor - svemir koji se širi. Konkretne primene ilustrujemo rezultatima izračunavanja opservabilnih kosmoloških parametara.

SREDA, 25.12.2019 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Vladimir Dragović, Matematički institut SANU
DINAMIKA AHIJEZEROVIH POLINOMA I PENLEVEOVE VI JEDNAČINE
Rezime će biti naknadno dostavljen.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU