ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2007.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 14. februar 2007. u 18 sati:


Bozidar Jovanovic, Matematicki institut SANU
Integrabilni magnetni (giroskopski) sistemi na orbitama pridruzenog dejstva Lijevih grupa

U radu se razmatra geometrija prirodnih mehanickih sistema na klasi homogenih prostora pod uticajem dopunske magnetne sile. Pomocu predstavljanja faznog prostora u obliku specijalnih pridruzenih orbita na poludirektnom proizvodu Lijevih algebri i metoda saglasnih Puasonovih struktura pronadjene su nove klase potpuno integrabilnih sistema. Rezultati su dobijeni u saradnji sa A. V. Bolsinovim.SREDA, 21. februar 2007. u 18 sati:


Vladimir Dragovic, Matematicki institut SANU
Integrabilni bilijari i Ponseleov porizam

Integrabilni dinamicki sistemi su po pravilu povezani sa sadrzajnom geometrijom. Bilijari unutar kvadrika daju upecatljiv primer isprepletanosti analiticke mehanike i geometrije projektivne i algebarske. Bice izlozen pregled klasicnih i savremenih rezultata.

SREDA, 28. februar 2007. u 18 sati:


Srboljub S. Simic, Fakultet tehnickih nauka, Novi Sad
O jednom visetemperaturnom modelu gasne mesavine

U radu se analizira visetmperaturni model mesavine idealnih gasova nastao u kontekstu prosirene termodinamike. U pogledu matematicke strukture radi se o hiperbolicnom modelu kom je pridruzena entropijska nejednakosti sa konveksnom gustinom entropije. Time je omoguceno prepoznavanje hijerarhije hiperbolicnih podsistema i utvrdjivanje odnosa ovog modela i klasicnih jedno temperaturnih modela. U kvalitativnom smislu pokazano je da sistem zadovoljava Kavasimin uslov koji je dovoljan za globalnu egzistenciju glatkih resenja. Kao specijalni slucaj proucena je binarna mesavina. Primenom Maksvelovog iterativnog postupka proucen je odnos ovog modela i modela klasicne termodinamike nepovratnih procesa. Najzad, vise temperaturni model je primenjen u numerickoj analizi strukture slabih udarnih talasa u binarnoj mesavini inertnih gasova.

Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Bojan Međo
Upravnik Odeljenja
Akademik Teodor Atanacković, s.r.