ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2013.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 20. februar 2013. u 18 casova, sala 301f:
Nenad Filipovic, Fakultet inzenjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
KOMJUTERSKO MODELIRANjE FORMIRANjA I RASTA PLAKA U KRVNIM SUDOVIMA I UTICAJ ZAGREVANjA STENTA NA PROCES RESTENOZE

Rezime. Ateroskleroza je uzrok broj jedan smrtnosti u svetu. U predavanju bice prikazan trodimenzionalni kompjuterski modela plaka u arteriji. Takodje bice analizirana i ugradnja stenta i uticaj raspodele temperature prilikom zagrevanja stenta u krajnjem polozaju u ugradnji. Trodimenzionalno strujanje fluida je opisano Navijer-Stoksovim jednacinama i jednacinom kontinuiteta. Prenos mase unutar lumena i kroz arterijski zid je spregnuto sa strujanjem krvi i modelirano konvektivno-difuznim jednacinama. Transport lipoproteina male gustine (low density lipoproteins, LDL) u lumenu krvnog suda i kroz arterijski zid je spregnuto sa Kedem-Kacalski jednacinama. Inflamatorni proces je modeliran sa tri dodatne reakciono-difuzne parcijalno-diferencijalne jednacine.Koriscena je interakcija solid-fluid za procenu rasporeda efektivnog napona. Napravljena je korelacija izmedju funkcija rasta zapremine plaka i smicuceg napona fluida i efektivnog napona u arterijskom zidu. Odabrana su dva pacijenta sa rezultatima znacajnog razvoja plaka merenih magnetnom rezonancnijom. Progresija razvoja zapremine plaka je fitovana sa tri razlicita vremena, pocetno stanje, posle tri i dvanaest meseci. Fitovanje parametera je uradjeno koriscenjem nelinearne metode najmanjih kvadrata. Rezultati pokazuju da je maksimalni efektivni napon u arterijskom zidu neposredno na mestima gde je najmanja debljina arterijskog zida. Maksimalna temperatura stenta prilikom zagrevanja daje optimalnu temperaturu od 45 .C i 48 .C za okolno tkivo i celije glatkih misica. Ovi rezultati pokazuju da tehnologija zagrevanja ugrazenog stenta moze uticati na sprecavanje restenoze.Sreda, 27. februar 2013. u 18 casova, sala 301f:
Milena Radnovic, Matematicki institut SANU
PSEUDO-INTEGRABILNI BILIJARI

Rezime. Razmatramo bilijare ogranicene lukovima nekoliko konfokalnih konika, tako da granica ima i konkavne uglove. Bice prikazana neka dinamicka svojstva takvih bilijara.


Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU