ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2014.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 19. februar 2014. u 18 casova, sala 301f:
Bozidar Jovanovic, Matematicki institut SANU
JAKOBIJEV PROBLEM I BILIJARI NA SIMETRICNIM ELIPSOIDIMA

Rezime. U prvom delu predavanja daje se matrio predstavljanje i analogon Salove teoreme za kretanje materijalne tacke po elipsoidu, kao i odgovarajuceg bilijarnog problema unutar elipsoida pod dejstvom Hukovog i Rozoshatijusovog potencijala [2]. U drugom delu, nastavljajuci se na [1], [4], predstavicemo zajednicke rezultate dobijene sa Vladimirom Jovanovicem (Univerzitet u Banja Luci) o geodeziskim tokovima i bilirarima na simetricnim kvadrikama u pseudo-Euklidskim prostorima [3].
[1] V. Dragovic and M. Radnovic, Ellipsoidal billiards in pseudo-euclidean spaces and relativistic quadrics, Adv. Math. (2012).
[2] B. Jovanovic, The Jacobi-Rosochatius problem on a ellipsoid: the Lax representations and billiards, Arch. Rational Mech. Anal. (2013).
[3] B. Jovanovic, V. Jovanovic, Geodesic and billiard flows on quadrics in pseudo--Euclidean spaces: L--A pairs and Chasles theorem, (2014).
[4] B. Khesin and S. Tabachnikov, Pseudo-Riemannian geodesics and billiards, Adv. Math. (2009).Sreda, 26. februar 2013. u 18 casova, sala 301f:
Boban Marinkovic, Rudarsko-geoloski fakultet, Univerzitet u Beogradu
USLOVI OPTIMALNOSTI U PROBLEMIMA KONVEKSNOG PROGRAMIRANJA

Rezime: Problem konveksnog programiranja se sastoji u minimizaciji konveksne funkcije pri ogranicenjima generisanim konveksnim nejednakostima i afinim jednakostima. Uslovi optimalnosti za takve probleme, u slucaju kada su sve funkcije definisane i sa vrednostima u konacnodimenzionim prostorima, sadrzani su u poznatoj Karus-Kun-Takerovoj teoremi. Takodje, postoji i uopstenje pomenute teoreme na slucaj kada su funkcije ogranicenja definisane i sa vrednostima u parcijalno uredjenim vektorskim prostorima. Pokazacemo da se na odredjenoj klasi prostora moze dokazati teorema koja se moze primeniti na probleme za koje nisu ispunjeni uslovi uopstene Karus-Kun-Takerove teoreme, tj. da se za njih moze dokazati tvrdjenje sa oslabljenim pretpostavkama.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU