ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquium

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2020.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 19.02.2020. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Božidar Jovanović, Matematički institut SANU
VREMENSKI ZAVISNI I DISAPATIVNI HAMILTONOVI SISTEMI - KONTAKTNA I KOSIMPLEKTIČKA INTEGRABILNOST
Posmatraćemo dva geometrijska okvira za posmatranje vremenski zavisnih i disipativnih Hamiltonovih sistema.

SREDA, 26.02.2020. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Igor Salom, Institut za fiziku, Zemun
ALGEBARSKI BETE ANZAC ZA HAJZENBERGOV SPINSKI LANAC I ODGOVARAJUĆI GAUDIN MODEL
Kao prvi korak uvešćemo osnovne pojmove vezane za algebarski Bete anzac. Razmatrajući periodični slučaj XXX Hajzenbergovog lanca, uvešćemo R-matrice, Laks operator, monodromiju, transfer matricu, Bete jednačine, itd. Zatim ćemo diskutovati moguće generalizacije: neperiodične granične uslove, anizotropnu interakciju i Gaudin model sa dalekodometnim interakcijama. Pokazaćemo da je u svim ovim slučajevima moguće razrešiti integrabilni sistem tako što ćemo naći off-shell dejstvo transfer matrice na Bete vektore.

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU