ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquium

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA FEBRUAR 2021.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 24.02.2021. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Snežana Milićev, Mašinski fakultet Univerziteta u Beogradu
JEDNODIMENZIJSKI MODEL STRUJANJA GASOVA U MIKROKANALIMA I NANOKANALIMA
Analizira se stacionarno, stišljivo, izotermsko, viskozno strujanje gasova u mikrokanalima i nanokanalima sporo promenljivog poprečnog preseka primenom jednodimenzijske teorije strujanja gasova. Ovaj pristup omogućava da dobijeno rešenje bude primenjivo za sve vrednosti Knudsenovog broja, kao i za sve vrednosti Mahovog broja. Sistem jednačina kontinuuma rešava se uzimajući u obzir faktor trenja definisan tako da se dobiju rešenja za maseni protok i raspodelu pritiska i brzine duž kanala za sve oblasti razređenosti. Kako dobijeno rešenje uzima u obzir inerciju, ono je primenjivo kako za dozvučna, tako i za nadzvučna strujanja. U radu se daje eksplicitna veza između Puazejevog i Knudsenovog broja. Dobijeno rešenje potvrđuje postojanje Knudsenovog minimuma, kako u kanalima konstantnog poprečnog preseka, tako i u divergentnim i konvergentnim kanalima. Rešenje je upoređeno sa analitičkim, numeričkim i eksperimentalnim rezultatima drugih autora i dobijeno je dobro slaganje.

PETAK, 26.02.2021. u 14:15, Online
Siniša Đ. Mesarović, Washington State University, SAD
PHYSICAL FOUNDATIONS OF MESOSCALE CONTINUA
Assume that the physics on the microscale (interactions between atoms, molecules, defects in crystals ...) is understood. What is the appropriate mesoscale continuum theory for the problem? What are the assumptions involved and how do they define the limitations of the continuum model? To answer these questions, we begin with the definition of mesoscale continuum kinematics from the microscale kinematics. The geometry of micro-structure (e.g., order vs. disorder) has a decisive role in defining the continuum kinematics. We thus arrive at three kinematic formulations: mass continuum, lattice continuum and granular continuum. Then, upon formulating the power balance, we use the principle of virtual power to arrive at a variety of mathematical formulations: simple continuum with moving boundaries, phase field formulation, and, a higher order, size-dependent continuum. The problems considered include: mixing of fluids and capillary flows, granular flow/deformation, and, polycrystalline diffusional/dislocation creep accompanied by dislocation plasticity.
Zajednički sastanak odeljenja za matematiku i mehaniku

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU