ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 06. jun 2001. godine u 18 sati:


Vladimir Stevanovic:
NUMERICKA SEMA VISEG REDA TACNOSTI ZA RESAVANJE TRANSPORTNE JEDNACINE SKALARNOG FLUIDNOG PARAMETRA(Originalni rad)

Prikazuje se numericka metoda za resavanje transportne jednacine skalarnog fluidnog parametra za jednodimenzionalne ili visedimenzionalne probleme. Metod je zasnovan na transformaciji transportne jednacine skalarnog parametra u oblik sa materijalnim izvodom i aproksimaciji materijalnog izvoda konacnim razlikama u pravcu karakteristicne putanje fluidnog delica. Karakteristicna putanja fluidnog delica se odredjuje na osnovu vektorskog polja koje je rezultat primene neke od standardnih metoda za resavanje jednacina balansa kolicine kretanja fluidne struje. Pocetna vrednost skalarnog parametra na karakteristicnoj putanji se odredjuje primenom Lagranzevog interpolacionog polinoma treceg reda u jednodimenzionalnom ili visedimenzionalnom prostoru. Numericka metoda je primenjena za resavanje jednacine transporta entalpije i predvidjanje propagacije razdelne povrsine faza. Predlozena metoda efektno prigusuje numericku difuziju sto omogucava predvidjanje propagacije diskontinuiteta u fluidnom toku.SREDA, 13. jun 2001. godine u 18 sati:


Teodor Atanackovic:
O JEDNOM MODELU VISKOELASTICNOG TELA (Originalni rad)

U radu se analizira uniaksijalna, izotermska deformacija viskoelasticnog tela opisanog konstitutivnim jednacinama sa necelim izvodima. Koriscenjem drugog zakona termodinamike odredjene su restitucije na koeficijente u konstitutivnoj jednacini. Posebno su analizirani slucajevi puzanja i relaksacije napona.Napomena: Pored uobicajenih, preglednih i originalnih radova, i izvestaja sa medjunarodnih naucnih skupova, u program rada Odeljenja bice ubuduce ukljuceni i prikazi udzbenika, monografija i znacajnih radova stranih autora.

Odeljenje ce nastaviti sa radom sredinom septembra tekuce godine. Molim Vas da mi Vase predloge za nastupe u Odeljenju dostavite na vreme.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja                                                                            
mr Borislav Gajic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.