ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2005.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 02. mart 2005. u 18 sati:


Katica Stevanovic Hedrih
VISEFREKVENTNE NELINEARNE OSCILACIJE TANKE ELASTICNE LjUSKE SA POZITIVNOM GAUSS-OVOM KRIVINOM I KONACNIM DEFORMACIJAMA

(Predavanje je posveceno secanju na profesora dr Ing. dipl. Math. Danila P. Raskovica (10. septembar 1910-29. januar 1985), jednog od Upravnika Odeljenja za mehaniku Matematickog instituta SANU (1962), a povodom 20. godina od smrti.)
Prikazuju se jednacine prve asimptotske aproksimacije transverzalnih pomeranja i naponske funkcije za cetvoro-frekventni rezim oscilovanja tanke elasticne ljuske sa pozitivnom Gauss-ovom krivinom i konacnim deformacijama. Ukazuje se na interakciju nelinearnih modova i prenos energije s moda jednog frekventnog opsega na druge.

SREDA, 09. mart 2005. u 18 sati:


Prof. dr Ljupco Hadzievski:
DINAMIKA LOKALIZOVANIH MODA U DISKRETNIM SISTEMIMA SA SATURACIONOM NELINEARNOSCU

Razmotrene su dinamicke osobine lokalizovanih moda (diskretni solitoni) u diskretnim sistemima sa saturacionom nelinearnoscu u okviru jednodimenzionalnog Vinetskii-Kukhtarev modela. U ovom sistemu egzistiraju dve lokalizovane mode, jedna centrirana na elementu (moda A) i druga izmedu dva susedna elementa (moda B). Dokazana je egzistencija kriticne amplitude eksitacija kada mode A i B menjaju osobine stabilnosti: stabilna moda A postaje nestabilna, a nestabilna moda B postaje stabilna. Ova osobina omogucava egzistenciju pokretnih lokalizovanih moda sa velikim amplitudama eksitacija sto je potvrdjeno numericki.

SREDA, 16. mart 2005. u 18 sati:


Dragan Knezevic,
PRILOG MODELIRANJU AERODINAMICKIH KARAKTERISTIKA SLICNIH VENTILA I OCENI MODELA

Definisane su metode modeliranja aerodinamickih karakteristika ventila, i kvalitativne ocene saglasnosti dobijenih modela i rezultata eksperimentalnih istrazivanja. U slucaju da se pri oceni adekvatnosti modela na osnovu Fisherovog kriterijuma dodje do zakljucka da model nije adekvatan verovatnocom od 99% (odnosno 95%) klasicna teorija metoda matematicke statistike nalaze da se modeli odbacuju. Postavlja se pitanje sta ciniti, odbaciti model ili definisati metod kvalitativne ocene modela. Motiv za izradu ovoga rada je davanje pravog odgovora na postavljenu dilemu. Za slucajeve gde metode matematicke statistike ne daju potpun odgovor po pitanju ocene adekvatnosti modela, autor ovoga rada je dosao na ideju da je potrebno definisati metode analiticko-kvalitativne ocene nivoa saglasnosti dobijenih modela i rezultata eksperimenta. Odgovor na postavljenu dilemu sadrzan je u ovome radu.SREDA, 23. mart 2005. u 18 sati:


Djordje Musicki,
PROSIRENI LAGRANZEV FORMALIZAM ZA REONOMNE NEHOLONOMNE SISTEME, II deo
U ovom saopstenju, posle pregleda ranije iznesenih rezultata autora o ovom problemu, daju se neke dopune (slucaj linearnih neholonomnih veza, odnos prema uobicajenim formulacijama mehanike) i prikazuje jedan primer (kretanje cestice pod uticajem gravitacionog centra koji se uniformno udaljava od nas, pod uslovom da intenzitet brzine cestice ostaje stalan).SREDA, 30. mart 2005. u 18 sati:


Milutin Marjanov,
SUNCEVA ORBITA I CENTRI GRAVITACIONE ATRAKCIJE SOLARNOG SISTEMA

Sunce se krece u ravni orbita solarnog sistema. U radu je pokazano kako se na jednostavan nacin moe doci do orbite, brzine i ubrzanja njegovog centra mase. Orbita ima dosta neobican oblik, ali je dugorocno gledano, smetena u okvir konture krunog oblika, ciji je precnik dva do dva i po puta veci od precnika zvezde. U drugom delu rada razmatra se problem poloaja centara atrakcije solarnog sistema.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Bozidar Jovanovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.