ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2013.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 06. mart 2013. u 18 casova, sala 301f:
Milan Micunovic, Univerzitet u Kragujevcu
THERMOMECHANICS OF SOFT INELASTICS BODIES . AN APPLICATION TO ASPHALT BEHAVIOR

Abstract. In this short presentation two issues from the thermodynamics of inelas-tic continua are underlined:
By making use of the standard procedure of rational thermodynamics of irreversible processes applied to nonlinear viscoelastic materials it is possible to conclude that such a procedure must be cautiously examined for each considered material. Especially doubtful is the assumption of independence of spatial and time derivatives of relevant physical quantities. For instance, in the case of plastic deforming the yield function restricts possible directions of plastic stretching. In view of this fact, the principle of local action is convenient for its simplicity but the conclusion that simple materials do not include as arguments higher gradients of deformation (total or plastic) is only a convenient simplifying assumption.
The principal features of endochronic thermodynamics introduced by Vakulenko could be stated very shortly that it has smaller generality but great applicability to inelastic material behavior especially when coupled fields are present. As an illustration of its ability we will see that inelasticity of ferromagnetics is very well described introducing thermodynamic time into consideration[1]. Here an example of inelastic behavior of asphalt has been given by means of FEM following a constitutive theory of Bahuguna et al [2]

References
[1] Micunovic M. (2009), Thermomechanics of Viscoplasticity - Fundamentals and Applications, Advances in Mechanics and Mathematics AMMA, Vol. 20, eds. R. W. Ogden and D. Gao, Springer, New York.
[2] Bahuguna S., Panoskaltsis V. P., Papoulia K. D. , Identi_cation and Modeling of Permanent Deformations of Asphalt Concrete., Journal of Engng. Mech., Mar2006, Vol. 132 Issue 3, p231-239.Sreda, 13. mart 2013. u 18 casova, sala 301f:
Zoran Knezevic, Astronomska opservatorija
DINAMIKA ASTEROIDNIH FAMILIJA

Rezime. U cilju izucavanja dinamicke i sudarne evolucije asteroida napravljen je veliki katalog tacnih sintetickih sopstvenih elemenata kretanja asteroida i izvrsena je nova klasifikacija asteroida u familije. Koristeci raspodele asteroida u prostoru sopstvenih elemenata i frekvencija u mogucnosti smo da izucavamo dinamicke granice i unutrasnju strukturu familija u asteroidnom prstenu, i to kako u okviru cisto gravitacionih modela, tako i uzimajuci u obzir uticaje negravitacionih efekata. Pokazacemo rezultate slozenih interakcijaizmedju sekularnih rezonanci, rezonanci u srednjem kretanju, haoticnog kretanja i promena velike poluose pod uticajem efekta Jarkovskog, kao i neke primere nestabilnosti na velikim skalama koje mogu da dovedu cak i do napustanja familija. To omogucava da bolje razumemo kompleksni izgled ovih grupacija, da ocenimo starost familija i da analiziramo finije dinamicke strukture, kao sto su parovi asteroida sa ekstremno slicnim sopstvenim elementima.Sreda, 20. mart 2012. u 18 casova, sala 301f,
Stevan Maksimovic, Vojnotehnicki institut-Beograd
ODREDjIVANjE PARAMETARA MEHANIKE LOMA ELEMENATA KONSTRUKCIJA POD DEJSTVOM TERMOMEHANICKIH OPTERECENjA I PROCENA ZAMORNOG VEKA

Rezime. Paznja analize je usmerena na odredjivanje parametara mehanike loma zamornog veka elemenata konstrukcija pod dejstvom termomehanickih opterecenja. Za tu svrhu korisceni su specijalni singularni konacni elementi u sprezi sa J-integral pristupom. Numericke metode na bazi MKE su koriscene kako za raspodelu temperaturskog polja i naponskog stanja tako i za uspostavljanje analitickih izraza za Faktore Intenziteta Napona (FIN) kakvi su neophodni za procenu preostalog veka elemenata konstrukcija sa inicijalnim ostecenjima. Rezultati numerickih simulacija su ilustrovani na strukturalnim elementima sa povrsinskim prskotinama i dugim oblicima ostecenja.Petak, 29. mart 2013. u 14 casova, sala 2, SANU, BGD
Zajednicki sastanak sa Odeljenjem za matematiku Matematickog instituta SANU
SECANJE NA AKADEMIKA V. S. VLADIMIROVA I B. I. ZAVIALOVA

Bogoljub Stankovic: "O Ruskoj skoli Akademika Vladimirova"
Branko Dragovic: "Doprinos V.S. Vladimirova p-adicnoj matematickoj fizici"
Stevan Pilipovic: "Tauberove teoreme i kvaziasimptotika Zavialova, Drozinova i Vladimirova"Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU