ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2016.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

Sreda, 9. mart 2016. u 18 casova, sala 301f, MI SANU:
Bozidar Jovanovic, Matematicki institut SANU
NETERINA TEOREMA U VREMENSKI ZAVISNIM HAMILTONOVIM SISTEMIMA
Rezime: Neterina teorema spada u rezultate koji su obelezili mehaniku i fiziku u 20. veku. Na njenom uopstenju, u okviru Lagranzove mehanike, znacajan doprinos dali su i srpski mehanicari (Djukic, Vujanovic, Musicki). U ovom izlaganju, razmatra se formulacija Neterine teoreme u vremenski zavisnim Hamiltonovim sistemima, u odnosu na transformacije koje cuvaju Poenkare-Kartanovu formu. U slucaju kada je Poenkare-Kartanova forma kontaknog tipa, daje se eksplicitan oblik simetrija u problemu poznatom kao inverzna Neterina teorema. Posebno se analiziraju prirodni mehanicki sistemi i, kao primer, Runge-Lencov vektor u Keplerovom problemu.

Sreda, 16. mart 2016. u 18 casova, Sala 301f, MI SANU
Bojan Tomic, Institut za multidisciplinarna istrazivanja
LEPOTA MATEMATIKE: FRAKTALNOST NA PRAVOSLAVNIM IKONAMA
Rezime: Razmatraju se tipovi fraktalnosti koji se javljaju na pravoslavnim ikonama vizantijskog stila. Otkriva se da je specificnu geometriju koja se javlja moguce objasniti konceptom koji je nazvan personalizovana geometrija (zajednicki rad sa M. Milovanovicem, Fractality and Self-Organization in the Orthodox Iconography, Complexity 2016).

Sreda, 23. mart 2016. u 18 casova, sala 301f, MI SANU
Slobodanka Boljanovic, Matematicki institut SANU
NUMERICKA SIMULACIJA CVRSTOCE PRI DEJSTVU CIKLICNIH OPTERECENjA

Rezime: U toku eksploatacije elementi struktura su izlozeni dejstvu radnih opterecenja ciklicnog karaktera. Kontinuirano dejstvo ciklicnih opterecenja moze prouzrokovati slozeni proces poznat pod nazivom zamor. U analizi koja se odnosi na ponasanje pri zamoru realnih elemenata strukture pri dejstvu Rezime: U toku eksploatacije elementi struktura su izlozeni dejstvu radnih opterecenja ciklicnog karaktera. Kontinuirano dejstvo ciklicnih opterecenja moze prouzrokovati slozeni proces poznat pod nazivom zamor. U analizi koja se odnosi na ponasanje pri zamoru realnih elemenata strukture pri dejstvu ciklicnih opterecenja, jedan od osnovnih ciljeva je razvoj pogodnih matematickih modela/procedura za procenu preostalog veka. Razvijeni matematicki modeli u ovom istrazivanju, razmatraju fazu do pojave inicijalnog ostecenja i fazu sirenja prsline. Teorijski pristup obuhvata primenu analitickih i numerickih metoda za odredjivanje teorijskog faktora koncentracije napona i faktora intenziteta napona. Proces do pojave ostecenja i proces sirenja prsline su modelirani na bazi energetskog koncepta i odgovarajucih kriterijuma mehanike loma kao i teorije za proracun cvrstoce. Validnost formulisanih matematickih modela je proverena uporedjivanjem sa odgovarajucim eksperimentalnim rezultatima kod elemenata strukture kao so je avionska oplata i veza krilo-trup.
Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukic
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Vladimir Dragovic
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU