ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2018.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 14.03.2018 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Marko Nedeljkov, Prirodno-matematički fakultet, Univerzitet u Novom Sadu
"SHADOW WAVES" - NEOGRANIČENA REŠENJA SISTEMA ZAKONA ODRŽANJA, I SUDARI TALASA
Devedesetih godina prošlog veka su počela istraživanja neograničih rešenja sistema zakona održanja. Uglavnom ta rešenja sadrže Dirakovu delta funkciju. Shadow waves su nizovi deo po deo konstantne funkcije po prostornim promenljivima konstruisani da prevaziđu problem množenja delta funkcijom. Posebno se obraća pažnja na prihvatljivost tih talasa i na mogućnost rešavanja problema gde se oni sudaraju sa sličnim ili drugim talasima. Ideja je napraviti nešto kao Wave Front Tracking algoritam i za neograničena rešenja.SREDA, 21.03.2018 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Aleksandar Ćoćić, Mašinski fakultet, Beograd
MODELIRANjE I PRORAČUN UZGONSKOG STRUJANJA VAZDUHA U SOLARNIM TORNJEVIMA
Sistemi za proizvodnju električne energije korišćenjem energije Sunca su predmet mnogih istraživanja u poslednjim decenijama. Jedan od principijelno najjednostavnijih sistema su takozvani solarni tornjevi (SCPP - solar chimney power plant ili SUT - solar updraft power). Ovi sistemi se sastoje iz tri osnovna elementa: kolektora, turbina i tornja. Zagrevanje vazduha u kolektoru, napravljenom od transparentnog materijala, putem Sunčeve energije, uzrokuje njegovo strujanje kroz postrojenje. Vazduh prvo struji radijalno kroz kolektor, i potom vertikalno naviše kroz toranj, koji se nalazi u središtu kolektora. U osnovi tornja se nalaze vetroturbine pomoću kojih se proizvodi električna energija. U ovom radu se vrši modeliranje i proračun strujanja vazduha kroz ovakvu solarnu elektranu. Osnovne pretpostavke u modelu su da je strujanje stacionarno, stišljivo i jednodimenzijsko. Validacija modela je izvršena poređenjem dobijenih rezultata sa eksperimentalnim rezultatima izmerenim na solarnoj elektrani ovog tipa napravljenoj u Manzanaresu. Takođe, izvršena je i analiza karakterističnih bezdimenzijskih parametara gde je potvrđeno da jedino elektrane velikih razmera imaju zadovoljavajuću efikasnost. Dodatno, izvršena je i dopunska analiza sistema nelinearnih diferencijalnih jednačina koje opisuju strujanje kroz sam toranj, i pri tome je i razmatran opšti slučaj promenjivog poprečnog preseka. Perturbacionom analizom, korišćenjem Rejli-Jancenovog razvoja, dobijeno je analitičko rešenje polaznog sistema jednačina.Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU