ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA MART 2004.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 03. mart 2004. u 18 sati:


Zoran Bojanic, Petar Dabic
ANALIZA NAPONA U ZIDU LEVE SRCANE KOMORE

U radu se analiziraju naponi u zodu leve komore zdravog srca i srca nakon miokardnog infarkta. Srce nakon infarkta povecanjem dijametra leve komore uz povisenu srcanu frekvenciju odrzava adekvatni minutni volumen ali na racun povecabog stresa zida leve komore. Odredjivanje stresa zida leve komore mogla bi dati znacajne prognosticke podatke. Na osnovu analize dostupnih objavljenih radova definisu se problemi naponske analize i predlaze novi model .

SREDA, 10. mart 2004. u 18 sati:


Dimitrije Stamenovic
KORISCENJE FRAKCIONOG IZVODA ZA MODELIRANJE REOLOSKOG PONASANJA ZIVIH CELIJA

Merenja mehanicke impedance zivih celija pokazala su da elasticni i viskozni moduli celije rastu sa porastom frekvencije po zakonu potencije ("power-law"). Ovakvo ponasanje ne moze da se objasni klasicnim viskoelasticnim modelima koji sadrze ogranicen broj vremenskih konstanti. S druge strane, frakcioni izvod pruza prirodan matematicki okvir za opisivanje zakona potencije. U ovom radu, mi smo razvili reoloski model celije koristeci frakcioni izvod. Rezultati dobijeni iz modela su saglasni sa rezultatima reoloskih merenja na celijama.

SREDA, 17. mart 2004. u 18 sati:


Dubravka Mijuca
PRIMALNO-MESOVITA METODA KONACNIH ELEMENATA U TERMOELASTICNOJ ANALIZI TELA OD RAZNORODNIH MATERIJALA

Originalni heksaedralni konacni element HC8/(9-27) baziran na primalno-mesovitoj metodi konacnih elemenata, iskoriscen je za analizu pomeranja i napona cvrstih tela od jednorodnih i raznorodnih materijala pod dejstvom proizvoljnih mehanickih i temperaturnih opterecenja. Pouzdanost i fleksibilnost predlozenog konacnog elementa omogucava siroki dijapazon njegove primene u analizi ponasanja, kako masinskih i gradjevinskih konstrukcija, tako i masinskih elemenata malih dimenzija, npr. bimetalnih termoelemenata.SREDA, 24. mart 2004. u 18 sati:


Katica Hedrih
PROSIRENI USLOV ORTOGONALNOSTI SOPSTVENIH AMPLITUDNIH VEKTORA I FUNKCIJA MALIH OSCILACIJA KOMPLEKSNIH SISTEMA SPREGNUTIH DISKRETNIH I KONTINUALNIH PODSISTEMA

O frekventnim jednacinama malih oscilacija kompleksnih sistema spregnutih diskretnih i kontinualnih podsistema odrzano je predavanje na Seminaru Matematickog instituta, a rad je ostampan u 33 tomu casopisa *Mehanika tvrdogo tela* internacionalnog zbornika radova Instituta primenjene matematike i mehanike Nacionalne akademije nauka Ukrajine. Ovim predavanjem se nastavlja prikazivanje rezultata istrazivanja malih oscilacija kompleksnih sistema spregnutih diskretnih i kontinualnih podsistema, kroz izvodjenje i dokaz prosirenog uslova otogonalnosti sopstvenih amplitudnih vektora i sopstvenih amplitudnih funkcija.

SREDA, 31. mart 2004. u 18 sati:


Ingo Muller (TU Berlin)
INSTABILITY IN TENSION OF A SQUARE RUBBER MEMBRANE, SYMMETRICALLY LOADED

If a square rubber membrane is loaded by equal loads on the four sides, it stays square up to a critical load. At higher loads it becomes rectangular. This can be shown analytically for a Mooney-Rivlin material and the effect has recently been confirmed experimentally. This example from elastostatics can serve as a paradigm for such notions as bifurcation, symmetry breaking, hysteresis, breakthrough and dissipation.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.