ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU
Ulica Kneza Mihaila 35
11001 Beograd, p.p. 367

Obavestavamo Vas i ujedno pozivamo da prisustvujete sednicama Odeljenja za mehaniku u toku maja meseca 1998. godine i to:


Sreda, 13. maja 1998. godine u 18 casova.
Prof. dr M. Kojic i N. Filipovic (Kragujevac):
MODELIRANJE STRUJANJA KRVI KROZ ARTERIJE SA DEFORMISANJEM ZIDOVA, PRIMENOM METODE KONACNIH ELEMENATA

Izlaze se postupak numerickog resavanja problema trodimenzionog nestacionarnog strujanja Njutnovog i ne-Njutnovog fluida metodom konacnih elemenata. Za ovaj nelinearan problem formulise se sistem inkrementalno-iterativnih jedacina koje se resavaju za svaki vremenski korak integracije. Razmatra se interakcija izmedju fliuda i solida i ukratko predstavlja ALE (opsta Lagranz-Ojlerova) formulacija.

Opste jednacine i numericki postupci se primenjuju na probleme strujanja krvi kroz karotidne arterije, da bi se dobila polja brzina i pritisaka krvi. Na osnovu resenja za polje fluida odredjuju se sile na zidovime krvnih sudova i izracunavaju deformacije i naponi u materijalu zidova. Pored elasticnog materijala zidova razmatra se i mogucnost koriscenja nelinearnog ponasanja materijala utvrdjenog eksperimentalnim putem.

Numericka resenja se uporedjuju sa in-vivo merenjima ultrazvukom kod pacijenata.


Sreda, 20. maja 1998. godine u 18 casova.
Akademik V. M. Matrosov (Moskva):
METOD LJAPUNOVLJEVIH FUNKCIJA NA KRAJU VEKA

Akademik R. Bulatovic (Podgorica):
O USLOVIMA VELIKOG PRIGUSENJA

Bilo je vise pokusaja da se koncept velikog prigusenja, uobicajen za linearni sistem sa jednim stepenom slobode, prosiri na konzervativno-disipativne sisteme sa vise stepena slobode. Poslije osvrta na prethodne rezultate, formulise se dovoljan uslov velikog prigusenja iskazan pomocu pozitivne definitnosti odredjene kombinacije opisanih matrica sistema.


Sreda, 27. maja 1998. godine u 18 casova.
D. M. Perisic (Saobracajni fakultet, Beograd):
OPTIMALNO UPRAVLJANJE PROCESIMA OPISANIM INTEGRALNO-DIFERENCIJALNIM JEDNACINAMA

Data je opsta formulacija problema optimalno rasporedjenog upravljanja za proces opisan sistemeom nelinearnih ili linearnih integralno-diferencijalnih jednacina parabolickog tipa. Izvedena je odgovarajuca funkcionalna jednacina dinamickog programiranja. Posmatra se upravljanje raspodeljeno po datoj zapremini i zadatoj granicnoj povrsi.

Problem se svodi na resavalje niza nelinearnih integralno-diferencijalnih jednacina umesto funkcionalne jednacine sa varijacionim izvodima. Takodje se predlaze jedan metod stohasticke simulacije sistema Ito-Stratonovic sohastickih diferencijalnih jednacina za resavalje jednacina sistema u pojedinim iteracijama pri odredjivanju optimalnog upravljanja.

Na kraju se razmatraju neke primene datog problema pri upravljanju i optimizaciji u neravnoteznoj gasodimaici i fizici plazme.


Navedene sednice Odeljenja za mehaniku odrzavaju se u sali 2 zgrade Srpske akademije nauka i umetnosti, Knez Mihailova 35, prvi sprat, Beograd.


Sa sobom poneti ovu pozivnicu koja Vam sluzi kao propusnica za ulazak u zgradu SANU.

Upravnik Odeljenja za mehaniku Matematickog instituta SANU
Veljko Vujicic, akademik ANN

Sekretar Odeljenja
Mr Milena Radnovic