ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 07. novembar 2001. godine u 18 sati:
Milos Pavlovic:
PREZENTACIJA CD-a: MULTI MEDIA FLUID MECHANICS, AUTORA G. M. HOMSY et al.

Ovo saopstenje je bilo najavljeno za 17. oktobar, ali tada nije odrzano iz tehnickih razloga.SREDA, 14. novembar 2001. godine u 18 sati:
Dragan Knezevic
HIPERRAVANSKI PROBLEMI, MODELIRANJE I OCENA MODELA (originalni rad)

U radu se opisuje metoda modeliranja ventila, kao hiperravanskog problema, koriscenjem eksperimentalnih podataka za vreme zatvaranja slicnih ventila usled dejstva vazdusnoudarnog talasa eksplozije. Na osnovu metode najmanjih kvadrata, regresione analize, i analitickih izraza za koeficijente parcijalne korelacije i koeficijente visestruke korelacije, definisani su algoritmi za pronalazenje analitickog izraza za vreme zatvaranja slicnih ventila. Dobijeni rezultati omogucuju izracunavanje vremena odziva ventila.SREDA, 21. novembar 2001. godine u 18 sati:
Dubravka Mijuca
VISI TESTOVI NOVOG POUZDANOG 3-D KONACNOG ELEMENTA U LINEARNOJ ELASTICNOSTI (originalni rad)

U radu se pokazuje da novi primalno-mesoviti 3-D konacni element u linearnoj elasticnosti zadovoljava sve vise testove: konzistentnost, elipticnost i numericki inf-sup test. Dati testovi predstavljaju neophodne uslove da bi neka numericka shema imala dobre osobine matematicke konvergencije. Prikazani konacni element je originalan po tome sto je mesovit, pouzdan i kontinualan po dve findamentalne nepoznate - pomeranjima i naponima, i kao takav predstavlja novi doprinos u numerickom resavanju problema proizvoljne geometrije, proizvoljnih materijalnih konstanata i proizvoljnih spoljasnjih opterecenja u 3-D linearnoj elasticnosti.SREDA, 28. novembar 2001. godine u 18 sati:
Nema sastanka odeljenja.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja                                                                            
mr Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.