ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU ODELJENJE ZA MEHANIKU PROGRAM ZA NOVEMBAR 2002.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 06. novembar 2002. u 18 sati:


Vesna Milosevic-Mitic
JEDAN PRISTUP RESAVANJU PROBLEMA MAGNETO-TERMO-ELASTICNOG SAVIJANJA TANKIH PLOCA, drugi deo

Transverzalne vibracije tankih ploca od mekih feromagnetskih materijala opisuju se pomocu tri spregnuta sistema parcijalnih diferencijalnih jednacina. Zbog slozenosti problema prikazace se nacin izvodjenja proracuna zasnovan na razdvajanju elektormagnetskih efekata. Razmatrace se sledeci problemi: stacionarno magnetno polje (savijanje, izvijanje, efekat stranica), promenljivo polje sa velikom dubinom prodiranja, elektromagnetski talas visoke frekvence - skin efekat. Resenja ce uglavnom biti prikazana u analitickom obliku (kompleksni racun, integralne transformacije), uz uvodjenje nekih metoda numericke analize.

SREDA, 13. novembar 2002. u 18 sati:


Milutin Marjanov
O UZROKU REZONANTNIH KRETANJA NEBESKIH TELA

Odavno je uocena cinjenica da se periodi sopstvenih i orbitalnih rotacija nebeskih tela u zatvorenim Keplerovim orbitama odnose kao celi i samerljivi brojevi. Taj fenomen se u nebeskoj mehanici zove rezonanca. Rad predlozen za saopstenje predstavlja pokusaj da se objasni uzrok te pojave.

SREDA, 20. novembar 2002. u 18 sati:


Dubravka Mijuca
PRIKAZ PETOG SVETSKOG KONGRESA RACUNSKE MEHANIKE, odrzanog u Becu, 7-12. jula 2002. godineSREDA, 27. novembar 2002. u 18 sati:


LJubica Oparnica
LINEARNI OSCILATOR SA FRAKCIONIM VISKOELASTICNIM ELEMENTOM

U radu se razmatra translatorno kretanje tela koje je vezano za viskoelasticni stap opisan konstitutivnom jednacinom sa necelim izvodima. Dobijene su neke a priori ocene resenja. Kompletno resenje je dobijeno na dva nacina: metodom Laplasove transformacije i iterativnim postupkom. Posebno je analiziran znacaj termodinamickih ogranicenja na koeficijente u konstitutivnoj jednacini.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.