ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA NOVEMBAR 2003.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 05. novembar 2003. u 18 sati:


Katica Stevanovic Hedrih
PARCIJALNE FRAKCIONO-DIFERENCIJALNE JEDNACINE PUZANjA I OSCILOVANjA TANKE PLOCE

Izvedene su parcijalne frakciono-diferencijalne jednacine kvazistatickog puzanja, kao i oscilovanja ploce od materijala sa svojstvima puzanja. Konstitutivna relacija veze stanja napona i stanja deformacija u tackama napregnute i deformisane ploce izrazena je pomocu necelog reda izvoda po vremenu. Te jednacine su izvedene pod pretpostavkom o homogenosti i izotropnosti materijala i homogenosti mehanickih osobina materijala u procesu puzanja i deformisanja puzanjem. Prikazano je nekoliko primera resavanja tih izvedenih jednacina za razlicite konturne uslove i razlicite vrste opterecenja ploce.

SREDA, 12. novembar 2003. u 18 sati:


Vladimir Dragovic:
ALGEBARSKO-GEOMETRIJSKE METODE INTEGRACIJE U KLASICNOJ MEHANICI

Sistematska primena algebarsko-geometrijskih metoda u integrabilnim problemima klasicne mehanike pocela je sa Jakobijem 1830. Osnovni problemi koje su razmatrali klasici, kao sto su sistemi krutog tela (slucajevi Ojlera, Lagranza, Kovalevske,...), problem geodezijskih na elipsoidu, bilijari unutar kvadrika su reseni uz pomoc eliptickih krivih i hipereliptickih krivih roda 2, i odgovarajucih funkcija i integrala. Moderan pristup, razvijen u poslednjih 35 godina sa otkricem beskonacno-dimenzionih integrabilnih dinamickih sistema (KdF, sin-Gordon, KP ) je baziran na inverznoj metodi, Laksovom predstavljanju, spektralnim krivama, Bejker-Ahijezerovim funkcijama. Predstavice se neki od dobijenih rezultata, ukljucujuci visedimenzione sisteme krutog tela, visedimenzione bilijarske sisteme i njihove separabilne perturbacije.

SREDA, 19. novembar 2003. u 18 sati:


Bozidar Jovanovic:
INVARIJANTNE MNOGOSTRUKOSTI U NEHOLONOMNOJ MEHANICI VISEDIMENZIONOG KRUTOG TELA

Pokazuje se da se visedimenzioni Suslovljev problem moze (skoro svuda) posmatrati kao uopsteni Capliginov sistem. Redukovan sistem se moze posle zamene vremena posmatrati kao (skoro svuda) Hamiltonov sistem. Razmatraju se razni integrabilni slucajevi.SREDA, 26. novembar 2003. u 18 sati:


Veljko Vujicic:
O "KONFIGURACIONIM SILAMA"

Konfiguracione sile! Sta li je to? Odgovor lezi u pojmovima sile i konfiguracije. Ali o tim pojmovima ne postoji potpuna saglasnost. Svoje videnje tog problema predavac zasniva na Njutnovoj mehanici, za koga je geometrija deo mehanike, i na Lagranzevoj mehanici za koga je mehanika deo matematicke analize.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Zamenik sekretara
Borislav Gajic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.