ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA NOVEMBAR 2016.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 02.11.2016. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Andjelka Hedrih, Matematicki Institut SANU
MULTIDISCIPLINARNI PRISTUP U MODELOVANJU OSCILATORNOG PONASANJA ZONA-E PELUCIDA-E MISA PRE I POSLE OPLODNJE
Rezime: Zona pelucida (ZP) predstavlja acelularni omotac jajne celije sisara nalik iregularnoj trodimenzionalnoj, viseslojnoj mrezi, koji ima veoma vaznu ulogu u oogenezi, oplodnji i preimpalntacionom periodu. To je poslednja struktura kroz koju spermatozooid treba da prodje u procesu oplodnje. Iako, postoji puno podataka u literaturi o biohemijskim promenama, koje se desavaju tokom procesa oplodnje mnogi detalji vezani za sam dinamicki proces ostaju nerasvetljeni.
Osnovna ideja je da se proces oplodnje moze posmatrati kao oscilatorni fenomen i shodno tome koriscenjem znanja iz teorije oscilacija, analiticke mehanike i nelinearne dinamike primenjene na bioloske sisteme, kao i metode diskretnog kontinuuma i matricnog racuna postavljen je jednoslojni model oscilatorne sferne mreze ZP misa sa odgovarajućim kinetickim parametrima, i aproksimacijama uz definisanje ogranicenja primene modela. Bice razmatrani razliciti pristupi u analizi uticaja relevantnih parametara za proces oplodnje kao i oscilatrono ponašanje ZP nakon opodnje: jednoslojni i dvoslojni oscilatorni model ZP, kvazistaticki aproksimativni model u vidu suplje sfere za proucavanje potencijalno slabe tacke u modelu, viseparamtarski viskoelastični model za proucavanje oscilatornog ponasanja ZP nakon oplodnje, kao i metod konacnih elemenata za proucavanje dinamike nelinearnog frikcionog kontakta jajne celije i spermatozooida u odnosu na ugao dejstva speratozooida.
Jedan deo izlaganja bice posvecen rezultatima numericke simulacije oscilatornog ponasanja cvornih molekula (odgovaraju ZP1 glikoproteinima) oscilatornog modela ZP misa na reprezentativnom segmentu modela u slobodnom i prinudnom rezimu. Numerickom analizom odredjeni su uslovi pod kojima dolazi do rezonancije izmedju rezima oscilovanja ZP-e i spermatozooida koji impulsno dejstvuju na ZP mrezu. Bice prikazana uporedna analiza osocilatornog stanja ZP misa pre i posle oplodnje kroz analizu seta sopstvenih kruznih frekvencija i fenomena dinamicke apsorpcije.
U numerickoj simulaciji ispitivani su i kako ugao dejstva, raspored i broj spermatozooida sa efektivnim brzinama, koji ipulsno dejstvuju na ZP, uticu na oscilatorno ponasanje cvornih molekula u oscilatrnom modelu ZP misa. Na kvazistatickom aproksimativnom modelu ZP u vidu suplje sfere bice prikazana numericka analiza kako napon, dilatacija, zapreminska dilatacija i specificni deformacioni rad zavise od: rastojanja tacke u ZP od centra sfere, debljine ZP, odnosa unutrasnjeg i spoljasnjeg poluprecnika jajne celije, spoljnjeg pritiska - odnosno broja spermatozooida, koji dejstvuju na spoljasnju konturnu povrsinu.
Primenom metoda necelih izvoda date su osnovne postavke dvoslojnog viskoelasticnog modela oscilatorne sfrene mreze ZP misa.
Za predlozeni oscilatorni model ZP predavac je dobio jednu od dve dodeljene nagrade za mlade naucnike na Evropskoj konferencijiji iz nelinearnih oscilacija u Rimu 2011 (ENOC 2011)u organizaciji evropeskog drustva za mehaniku (EuroMech). Deo rezultata koji ce biti prikazani izlagani su na Internacionalnoj konferenciji teorijske i primenjene mehanike Peking, Kina 2012 i u Montrealu 2016 godine. (ICTAM 2012, 2016) u organizaciji Internacionalne unije Teorijske i primenjene mehanike (IUTAM), kao i na konferencijama u organizaciji Srpskog drustva za mehaniku u Vrnjackoj Banji (2013) i Arandjelovcu (2015).
Kljucne reci: zona pelucida, oscilacije, model oscilatorne sferne mreze, diskretni kontinuum, spermatozooidi, frirkcioni kontakt, metoda knacnih elemenata, napon, deformacija, sinhronizacija, Lisazuove krive.


SREDA, 16.11.2016. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Nebojsa Vasovic, Univerzitet u Beogradu, Rudarsko-geoloski fakultet
NELINEARNA DINAMIKA MODELA NEURONA I GEOLOSKIH RASEDA: KOHERENCIJA I ZAKON GUTENBERG-RIHTERA
Rezime: Prezentacija obuhvata pregled dosadasnjeg istrazivanja autora, na temu primene metoda nelinearne dinamike u izucavanju dinamickih modela neurona i rasednog kretanja u Zemljinoj kori: lokalna bifurkaciona analiza (analiticki), globalna bifurkaciona analiza (numericki) i metoda usrednjavanja. Poseban akcenat prezentacije je na analogiji uocenih pojava na modelu raseda sa realno osmatranim fenomenima (zakon Gutenberg-Rihtera), kao i na uocenim efektima belog suma u modelu neurona (stohasticka koherencija i samo-izazvana stohasticka rezonanca). Rad je dobijen u saradnji sa Kristinom Todorovic (Univerzitet u Beogradu, Farmaceutski fakultet), Srdjanom Kosticem (Institut za vodoprivredu Jaroslav Cerni, Beograd) i Igorom Franovicem (Unverzitet u Beogradu, Institut za fiziku).


SREDA, 23.11.2016. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Radovan Slavkovic, Fakultet inzenjerskih nauka, Univerzitet u Kragujevcu
IMPLICITNA INTEGRACIJA NAPONA ZA SPREGNUTE TERMO-MEHANICKE PROBLEME ELASTOPLASTICNIH MATERIJALA I MATERIJALA SA PAMCENJEM OBLIKA
Rezime: Prikazan je postupak sprezanja softverskih paketa PAKS za nelinearnu analizu konstrukcija i PAKT za nestacionarno provodjenje toplote. Pored postojecih materijalnih modela za elasto-plasticnu analizu u program PAKS ugradjeni su i modeli za analizu materijala sa pamcenjem oblika (eng. Shape Memory Alloys). Prikazani su primeri koji potvrdjuju dobro slaganje numerickih rezultata sa eksperimentalnim u oblasti malih i konacnih (velikih) deformacija.


SREDA, 30.11.2016. u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Zdravko Terze, Fakultet strojarstva i brodogradnje, Sveučilište u Zagrebu
MATEMATICKO MODELIRANJE DINAMIKE DISKRETNIH MEHANICKIH SUSTAVA NA MNOGOSTRUKOSTIMA I LIJEVIM GRUPAMA
Rezime: Predavanjem će se dati pregled matematičkog i numeričkog modeliranja dinamike diskretnih mehaničkih sustava na mnogostrukostima i Lievim grupama. Nakon uvodnih napomena i pregleda definicija odabranih diferencijalno-geometrijskih objekata potrebnih za daljnju analizu, opisat će se tvorba matematičkih modela dinamike diskretnih mehaničkih sustava u minimalnoj i proširenoj formi te osnovne metode numeričke integracije na mnogostrukostima. Opisat će se rekonstrukcija kinematike trodimenzijske rotacije krutog tijela ili elementa elastičnog kontinuuma na SO(3) Lievoj grupi i na grupi rotacijskih jediničnih kvaterniona Sp(1) te će se dati pregled temeljnih načela tvorbe dinamičkih modela mehaničkih sustava na Lievoj grupi prostora stanja sustava. Tijekom predavanja bit će prezentirani numerički primjeri iz područja dinamike sustava više tijela te zrakoplovnih i mehaničkih konstrukcija.Predavanja su namenjena sirokom krugu slusalaca, ukljucujuci studente redovnih i doktorskih studija. Odrzavaju se sredom sa pocetkom u 18 casova u sali 301f na trecem spratu zgrade Matematickog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Katarina Kukić
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU