ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA OKTOBAR 2003.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 01. oktobar 2003. u 18 sati:


Ana Pejovic-Milic, Stanislav Pejovic, Bryan Karney:
REZONANCA I OSCILACIJE PRITISKA U BAJPASU KORONARNE ARTERIJE SRCA

Usled premoscavanja stenoze nastale u koronarnoj arteriji srca dolazi do promena u oscilacijama pritiska u lokalnim krvnim sudovima. Uzrok promenama osilacija pritiska je u odbijanju talasa u novo stvorenim racvama (B i C),sto moze dovesti do promenjenih, otezanih uslova strujanja krvi. Rezultati matematickog modeliranja pokazuju da elasticnost, dimenzije i polozaj ugradenog bajpasa menjaju ponasanje ovog lokalnog krvnog sistema pod oscilacilatornim pobudama iz srca. Analiza u vremenskom domenu ilustruje proces nastajanja ovih oscilacija.

SREDA, 08. oktobar 2003. u 18 sati:


Nema predavanja.SREDA, 15. oktobar 2003. u 18 sati:


Bozidar Rosic:
SPREZANjE, SIMULACIJA I OPTIMIZACIJA ZUPCASTIH PAROVA

Konstrukcijsko izvodenje zupcastih parova zahteva ispunjenje niza geometrijskih i kinematskih ogranicenja, koja se moraju ispuniti da bi se ostvarila montaza i pravilno sprezanje zupcastih parova u toku rada prenosnika. Savremena teorija prenosnika omogucava analizu i sintezu zupcastih parova slozenog oblika, na odgovarajucim virtuelnim geometrijskim modelima, dobijenih primenom odgovarajucih simulacionih metoda. Na razvijenom virtuelnom modelu zupcastog prenosnika mogu se proveriti postavljeni tehnicki zahtevi u pogledu zeljenih performansi, pre nego sto se napravi fizicki prototip zupcastog prenosnika.SREDA, 22. oktobar 2003. u 18 sati:


Bozidar Rosic:
SIMULACIJA I OPTIMIZACIJA PARAMETARA PLANETARNIH PRENOSNIKA

Za postavljeni visekriterijumski optimizacioni model primenom odgovarajuceg kompjuterskog programa odredjene su optimalne karakteristike planetarnog prenosnika. Pri tome su definisana geometrijska i radna ogranicenja za zupcaste parove sa spoljasnjim i unutrasnjim ozubljenjem i planetarni prenosnik kao celina. Rezultati programa prikazani su u obliku Pareto-optimalnih resenja i u obliku dijagrama - kriterijumskih prostora. Na taj nacin, se jos u fazi predprojekta sa mnogo vecom pouzdanoscu dolazi do najpovoljnije konstrukcije planetarnog prenosnika iz skupa mogucih alternativa.

SREDA, 29. oktobar 2003. u 18 sati:


Aleksandar Tomic:
KEPLEROVI ZAKONI I DISKRETIZACIJA STANjA U MAKROSKOPSKOM GRAVITACIONOM POLjU

Strukturnom analogijom gravitacione i elektricne interakcije razmatrani su Keplerovi zakoni. Relativisticka relacija neodredenosti bila je kriterijum primene hijerarhijske analogije ovih interakcija. Nadjene su ekvivalentne gravitaciona i elektricna konstanta, fizicki smisao njih i njihovog odnosa. Izvedeno je generalisano Ticius-Bodeovo (T-B) pravilo za Sunceve planete i pokazano kvantovanje ugaonog momenta jedinice mase - kinematicko umesto dinamickog kvantovanja gravitacije. Utvrdjena je korespondencija Ticius-Bodeovog i Borovog kvantovanja. Modifikovanjem Luisovog postulata o radijalnom kvantovanju gravitacionog potencijala i primenom generalisanog T-B pravila izvodjeno je normirano Borovo kvantovanje rastojanja.

Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
Milena Radnovic
Zamenik sekretara
Borislav Gajic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.