ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA OKTOBAR 2004.

Pozivamo Vas da ucestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 06. oktobar 2004. u 18 sati:


prof. Milan Micunovic
ON SLIGHTLY DISORDERED QUASI RATE - INDEPENDENT VISCOPLASTIC FCC - POLYCRYSTALS.

Daje se kratak prikaz IUTAM simpozijuma u Varavi odranog od 15 do 21 avgusta 2004, kao i prikaz sopstvenog saoptenja.

SREDA, 13. oktobar 2004. u 18 sati:


prof. Milutin Marjanov
Gravitaciona interakcija dva tela: sloena harmonija kretanja u stabilnim orbitama

U radu se proucava kretanje izolovanog sistema koji se sastoji od dva tela proizvoljnih oblika i masa. Tela se medusobno privlace Njutnovom gravitacionom silom i krue u stabilnim zatvorenim orbitama oko zajednickog centra mase. Pored orbitalnog kretanja, model obuhvata i sopstvenu rotaciju svakog tela oko jedne od njegovih glavnih centralnih osa inercije. Za tu osu se uzima da je upravna na orbitalnoj ravni. Usvojen je inercijalni koordinatni sistem i definisan poloaj orbitalne ravni. Prikazana je dispozicija stabilnih orbita i izvedeni su izrazi za gravitaciono opterecenje i njegov potencijal. Potom su formulisane diferencijalne jednacine kretanja za oba tela. Simetrija tih (nelinearnih i spregnutih) izraza ukazuje na cinjenicu da periodicnost kretanja sistema zahteva a) da su svi elementi koji definiu neki aspekt stanja sistema periodicni i b) da su svi moguci odnosi dvaju perioda racionalni brojevi. Rezultati dobijeni u radu mogu doprineti boljem razumevanju Pitagorinog ucenja o racionalnim brojevima za koje je govorio da su osnovna obeleja svih stvari u kosmosu. Izgleda da je veliki filozof jednostavno postulirao savrenu harmoniju kao neophodan uslov univerzalne periodicnosti u koju je cvrsto verovao.

SREDA, 20. oktobar 2004. u 18 sati:


prof. Veljko Vujicic
1000 SAOPTENjA NA ODELjENjU ZA MEHANIKU

Posle sednice, povodom jubilarnog hiljaditog saoptenja na Odeljenju za mehaniku, priredice se svecani koktel.SREDA, 27. oktobar 2004. u 18 sati:


Borislav Gajic, Vladimir Dragovic
IZOHOLOMORFNI INTEGRABILNI DINAMICKI SISTEMI
Uvodi se klasa izoholomorfnih integrabilnih dinamickih sistema. Takvi sistemi imaju specificnu raspodelu nula u Laksovoj matrici. Posledica je da se za algbarsko-geometrijsku integraciju takvih sistema ne mogu direktno primeniti postojece metode. Integracija ovakvih sistema je povezana sa interesantnim algebarsko-geometrijskim teorijama kao to su teorija Primovih varijeteta, Mamford-Dalaljanova teorija itd. Dati su i odgovarajuci primeri.Sednice se odrzavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Bozidar Jovanovic
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjevic, s.r.