ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA OKTOBAR 2018.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 10.10.2018 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Marko Kostić, FTN, Novi Sad
HIPERCIKLIČNA I HAOTIČNA REŠENJA APSTRAKTNIH FRAKCIONIH DIFERENCIJALNIH JEDNAČINA
U ovom predavanju ćemo izložiti kratak pregled rezultata iz teorije topološke dinamike linearnih neprekidnih operatora i apstraktnih frakcionih diferencijalnih jednačina u Frešeovim prostorima. Specijalnu pažnju ćemo posvetiti frekventnoj hipercikličnosti, kao centralnom objektu istraživanja u disciplini, topološkom mikingu i distribucionom haosu rešenja. Spektralni kriterijumi koji daju dovoljne uslove za hipercikličnost i haotičnost rešenja apstraktnih frakcionih diferencijalnih jednačina će biti posebno razmotreni.SREDA, 24.10.2018 u 18:00, Sala 301f, MI SANU, Kneza Mihaila 36
Mihailo Lazarević, Mašinski fakultet, Beograd
NAPREDNO MODELIRANJE I UPRAVLJANJE KOMPLEKSNIH DINAMIČKIH SISTEMA PRIMENOM BIOLOŠKIH ANALOGONA I RAČUNA (NE)CELOG REDA
Savremeni dinamički sistemi predstavljaju kompleksne sisteme različitih fizičkih priroda, (prirodni, društveni, ekonomski i tehnički) i koji se sastoje od različitih podsistema. Osnove nelinearnih teorija sinteze sistema zasnovanog na sinergetici kao jednom biološkom analogonu i matematičkom pristupu koji se oslanja na primenu računa (ne)celog reda u savremenoj teoriji modeliranja i upravljanja, zajedno sa njegovom primenom će ovde biti predstavljeni. Sinergetski pristup teoriji upravljanja predstavlja savremenu nelinearnu metodu upravljanja gde su nelinearnosti sistema uzete u obzir u sintezi upravljanja kao i procedure sistematskog projektovanja. S druge strane, račun necelog reda (RNR) ima dugogodišnju istoriju gde je uspostavljena teorijska osnova istog. Dinamički sistemi (ne)celog reda sa nelinearnim upravljanjem predstavljaju relativno novu klasu primena RNR, gde je uočeno da RNR predstavlja osnovno sredstvo u opisu dinamike kompleksnih sistema kao i adekvatnu podršku u formiranju napredne nelinearne teorije upravljanja. Na primeru nadaktuatorskog robotskog sistema biće ilustrovana sinergijsko upravljanje istim. Pored toga, biće dat i kratak pregled nekih od nedavno dobijenih rezultata iz oblasti primene računa (ne)celog reda. Takođe, biće predstavljena i primena još jednog biološkog analogona u sintezi upravljanja kompleksnih dinamičkih sistema (ne)celog reda tj. iterativno upravljanje putem učenja (ILC). Na kraju, biće predstavljeno i ilustrovano više tipova ILC upravljanja (ne)celog reda u otvoreno-zatvorenoj petlji na pažljivo odabranim primerima.Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

dr Tatjana Jakšić Krüger
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU