ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquium

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA SEPTEMBAR 2022.

 


Predavanja se mogu pratiti na daljinu preko stranice:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/YfY2cZTcN3YwGqFjc
Ukoliko želite da učestvujete u radu seminara ili da postavite pitanja na kraju predavanja, a još niste registrovani na miteam platformi Matematičkog instituta, možete se registrovati popunjavanjem forme:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/o9cuDZYqrq7jvFxw8
Arhiva snimljenih predavanja se nalazi na stranici:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/j9rAJJvBQHx2zgSSHPozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 14.09.2022. u 18:00, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Ivan Tanasijević, Univerzitet u Kembridžu, Velika Britanija
MATEMATIČKI MODELI INTERAKCIJA POKRETNIH MIKROORGANIZAMA SA OKOLINOM
Fokus ovog predavanja je na matematičkim modelima hidrodinamičke interakcije pokretnih mikroorganizama (mikroplivača) sa spoljnim tokovima okolnog fluida i sa čvrsitm površinama u svom prirodnom okruženju. Konkretno, pozabavićemo se ponašanjem mikroplivača u dvodimenzionalnim vrtložnim tokovima i u anizotropnim, fibroznim materijalima. U relativno nedavnim eksperimentima, primećeno je da se u suspenzijama pokretnih bakterija formira zona znatno niže koncentracije u okolini eksterno rotiranog objekta. Prvi deo predavanja biće posvećen uspostavljanju jednostavnog modela mikroplivača u vrtložnim tokovima sa ciljem objašnjavanja gorepomenutog fenomena.
U drugom delu predavanja ćemo uz pomoć asimptotskih metoda izvesti jednostavnu aproksimaciju za hidrodinamičke interakcije mikroplivača i veoma tankog vlakna. Jednostavnost forme interakcija omogućava nam da realizujemo simulacije velikog broja mikroplivača u rešetki međusobno paralelnih vlakana. Rezultati simulacija ukazuju na znatno različitu anizotropnost difuzije mikroplivača u zavisnosti od pojedinosti njihovog načina plivanja što može imati značajne implikacije u tehnologijama sortiranja i kontrolisanja pokretnih mikroorganizama.

SREDA, 28.09.2022. u 18:00, Kneza Mihaila 36, sala 301f i On-line
Marko Janev, MISANU
TERMODINAMIČKE RESTRIKCIJE PRI IZOTERMALNIM DEFORMACIJAMA NA PARAMETRE FRAKCIONOG BURGERSOVOG MODELA
Analizirane su, u distributivnom okviru, restrikcije na parametre konstitutivne relacije koja opisuje Burgersov model viskoelastičnog fluida, koje slede iz slabe forme entropijske nejednakosti, pod izotermalnim uslovima. Rezultati su potom generalizovani na proizvoljnu klasu linearnih konstitutivnih relacija koja sadrzi Riman-Ljuvilove frakcione izvode. Pokazano je da su tako dobijene restrikcije na koeficijente slabije u poređenju sa restrikcijama dobijenim korisćenjem Bagley–Torvik metode. Prikazan je i numerički rezultat koji predstavlja test puzanja, u kom su prekršene restrikcije na koeficijente dobijene korišcenjem Bagley–Torvik metode, dok su zadovoljene restrikcije dobijene uz pomoc predlozene metodologije.

Obavezno je nošenje maski i održavanje distance. Broj prisutnih na predavanju ograničen na najviše 10 (uključujući i predavača).

Predavanja su namenjena širokom krugu slušalaca, uključujući studente redovnih i doktorskih studija. Održavaju se sredom sa početkom u 18 sati u sali 301f na trećem spratu zgrade Matematičkog instituta SANU, Knez Mihailova 36.

Marijana Babić
Sekretar Odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU
dr Božidar Jovanović
Upravnik odeljenja za mehaniku
Matematickog instituta SANU