ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Mechanics Colloquim

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
ODELJENJE ZA MEHANIKU

PROGRAM ZA SEPTEMBAR 2005.

Pozivamo Vas da učestvujete u radu sednica Odeljenja i to:

SREDA, 21. septembar 2005. u 18 sati:


Katica (Stevanović) Hedrih
Dostignuća Nelinearne dinamike

Daje se pregled dostignuïa nelinearne dinamike prikazom uvodnog izlaganja Dick van Campena (ICNO and ENOC) i predavanja Philipa Holmsa (Ninety and thirty years of Nonlinear Dynamics: More is different and less is more) na otvaranju Evropske konferencije nelinearnih oscilacija ENOC Eindhoven 2005., kao i sadržaja plenarnih predavanja i izabranih sadržaja saopštenja u okviru Mini simpozijuma. U slici i reči, putem Power Point prezentacije, se dočarava i atmosfera izuzetno uspešne konferencije ENOC Eindhoven 2005. u čijem radu su učestvovali vodeći naučnici starije, kao i najmladje generacije iz ove oblasti: Chernousko, Rega, Ariaratnam, Blekhman, Beletski, Holms, Yabuno, Yagasakiji, Machado, Agrawal, Awrejcewitz, Dic Von Campen, Pfeiffer, Ortigieura, Mikhlin, Vestroni, Stefano Lenci, Zaslavski, Warminski, Namshivaja i drugi... ... a u slici i prikazu rezultata bili prisutni i Mitropoljski, kao utemeljivač serije ICNO i vodeći naučnik iz oblasti asimptotskih metoda nelinearne mehanike, kao i serija velikana kao to su su Poincare, Smail, Birkhoff, Sofija Kovaljevska, Kartrajt i drugi....SREDA, 28. septembar 2005. u 18 sati:


Dragan Knežević
Metode modeliranja i optimizacije pneumatičkih karakteristika ventila upravljivih efektima eksplozije.
Definisane su metode modeliranja vremena odziva ventila pneumatičkih sistema upravljivih efektima eksplozije, ocene saglasnosti modela i eksperimentalnih rezultata istraživanja. Za potrebe kvalitativne analize uticaja karakterističnih veličina sistema na vreme odziva ventila, definisane su verovatnoće prevodjenja dobijenih modela u modele u ravni. Pri višekriterijumskoj analizi, na osnovu dobijenih modela vremena odziva ventila sistema i numeričkih iznosa karakterističnih koeficijenata korelacije vrši se izbor karakterističnih veličina sistema koje opredeljuju optimalana (minimalna) vremena odziva ventila.Sednice se održavaju u zgradi SANU, Knez Mihailova 35, u sali 2 na prvom spratu.

Sekretar Odeljenja
dr Božidar Jovanović
Upravnik Odeljenja
Akademik Vladan Djordjević, s.r.