ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za maj 2013.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.Petak, 17.05.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Slavko Moconja, Matematicki fakultet, Beograd
ASIMETRICNI REGULARNI TIPOVI
apstrakt: Asimetricni regularni tipovi imaju na prirodan nacin definisan operator zatvorenja na svom lokusu. Takodje, svaki Morlijev niz fiksiranog asimetricnog regularnog tipa je linearno uredjen i tip uredjenja maksimalnog Morlijevog niza u fiksiranom modelu ne zavisi od izbora niza.

Kao primer, pokazacemo da je svaki 0-invarijantan globalni tip u maloj o-minimalnoj teoriji regularan. Pod dodatnim uslovima pokazuje se da je svaki model teorije, do na izomorfizam, odredjen tipovima uredjenja maksimalnih Morlijevih nizova fiksne familije 1-tipova. Ovi uslovi vaze pod pretpostavkom da teorija ima manje od kontinum prebrojivih modela, sto daje novi dokaz Votove hipoteze za o-minimalne teorije.

PETAK, 24.05.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Branislav Prvulovic, Matematicki fakultet, Beograd
UVOD U GREBNEROVE BAZE

apstrakt: Zadatak utvrdjivanja da li dati polinom pripada datom idealu u polinomijalnoj algebri cesto je veoma zahtevan. Jedan od pristupa njegovom resavanju je teorija Grebnerovih baza. Bice uvedeni osnovni pojmovi ove teorije uz kratak osvrt na njenu primenu u kohomologiji.

PETAK, 31.05.2013. U 16:15 (MI SANU, 301f)
Nebojsa Mudrinski, Departman za matematiku i informatiku, Univerzitet u Novom Sadu
VISI KOMUTATORI - REZULTATI I OTVORENI PROBLEMI

apstrakt: A. Bulatov je 2001. godine uveo pojam viseg komutatora tako sto je uopstio komutator u Maljcevljevim algebrama na komutator proizvoljne arnosti (duzine) na mrezi kongruencija. Pokazalo se da su visi komutatori dobro sredstvo za resavanje problema u teoriji klonova, pitanjima polinomijalne kompletnosti i ekvivalentnosti. Interesantno je videti koje se osobine prenose sa binarnog komutatora i na koji nacin. Prirodno se uopstava pojam abelovosti na supernilpotentnost. Najnoviji rezultat o 2-supernilpotentnim Maljcevljevim algebrama pokazuje da visi komutatori (u ovom slucaju ternarni) daju jaci uslov od binarnih: forsiraju postojanje grupne polinomne operacije u 2-supernilpotentnoj Maljcevljevoj algebri, dok u 2-nilpotentnoj Maljcevljevoj algebri mozemo tvrditi ,,samo" postojanje kvazigrupne polinomne operacije.

OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: zpetric@mi.sanu.ac.rs ili tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodioci seminara Zoran Petric i Predrag Tanovic