ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for Mathematical Logic

 

PROGRAM


Plan rada Seminara za logiku za NOVEMBAR 2018.

Seminar za matematicku logiku Matematickog instituta SANU nastavlja rad u letnjem semestru 2011/2012.g. na ovoj adresi: Kneza Mihaila 36/III sprat, soba 301f - sala za seminare. Cetvrtkom posle podne, ali od 15:00 sati, odrzavace se predavanja na Seminaru iz verovatnosnih logika pod rukovodstvom Profesora Miodraga Raskovica koji je u decembru 2007. dobio akreditaciju Naucnog veca Instituta. Na taj nacin, ponovo, kao pre vise decenija, postoje dva logicka seminara.PETAK, 02.11.2018. U 16:15, Matematicki institut SANU, sala 301f
Bojana Laskovic, Matematicki fakultet Beograd
TEORIJA MODELA ZA METRIČKE STRUKTURE
Metričke strukture se često javljaju u matematici, posebno u analizi i geometriji. Jedan od pristupa za proučavanje metričkih struktura koji daje dosta dobre rezultate je neprekidna logika za metričke strukture. Neprekidna logika ima dosta sličnosti sa logikom prvog reda i u odredjenom smislu se može videti kao generalizacija logike prvog reda. U ovom izlaganju će biti predstavljeni neki od osnovnih pojmova i tvrdjenja teorije modela za metričke strukture.


PETAK, 09.11.2018. U 16:15, Matematicki institut SANU, sala 301f
Zarko Mijajlovic, Beograd
PRIMENA ELIMINACIJE KVANTORA U REŠAVANJU OBIČNIH MATEMATIČKIH ZADATAKA
Postupak eliminacije kvantora za realno zatvorana polja implementiran je u poznat programski paket "Wolfram Mathematica". Koristeći odgovarajuće programske konstrukcije tog paketa navodi se više primera za rešavanje običnih, ali različitih zadataka: dokazi nejednakosti, rešavanje ekstremalnih problema, određivanje ekvidistantnih krivih i slično. Jedan od zadataka koji se može uraditi ovim pristupom je određivanje Apolonijeve kružnice za tri elipse (u "opštem" položaju u ravni), tj. konstrukcija kružnice koja dodiruje tri date elipse (ili bilo koje tri krive drugog reda, načelno i proizvojlne tri algebarske krive, ako takva kružnica posotoji). Daje se ideja kako se sličan zadatak može rešavati za tri konveksna akupa. Veći deo ovih zadataka predstavljen je studentima Plekhanov univerziteta (u Moskvi) na kursu koji je autor održao proletos.OBAVESTENJA:

Ukoliko zelite mesecne programe ovog Seminara u elektronskom obliku, obratite se: tane@mi.sanu.ac.rs. Programi svih seminara Matematickog instituta SANU nalaze se na sajtu: www.mi.sanu.ac.rsBeograd,
Srdacan pozdrav,

rukovodilac seminara Predrag Tanovic