ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike
PLAN RADA ZA APRIL 2001.

UTORAK, 03.04.2001. godine u 12,15 casova
SLOBODNA TEMA
FREE SUBJECTS

U odsustvu rukovodioca Seminara, sednicu je organizovao i njome rukovodio prof. dr. D. Adamovic.

UTORAK, 10.04.2001. godine u 12,15 casova

SEDNICA SE NECE ODRZATI.

UTORAK, 17.04.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr zarko Mijajlovic:
O EDICIJI 'STARIJA SRPSKA NAUcNA IZDANjA'
ON EDITION "OLD SERBIAN SCIENTIFIC PUBLICATIONS"

Sadrzaj. Predstavice se rad redakcije ove edicije (z. Mijajlovic - glavni urednik, R. Dacic, M. Raskovic, S. Dragovic). Cilj ove edicije je da se siroj javnosti u elektronskom i fototipskom obliku predstave vaznija dela srpskih naucnika 19. veka i razdoblje 20. veka do Prvog svetskog rata. Predstavice se i neka vec zavrsena dela (sabrana dela Bogdana Gavrilovica, drugo elektronsko izdanje [WIN 9x] , zatim ''Kosmografija'' Milana Andonovica i neka druga).

UTORAK, 24.04.2001. godine u 12,15 casova
Prof. dr Dragan Trifunovic:
MATEMATIKA U VIZANTIJI I SREDNjEVEKOVNOJ SRBIJI (prvi deo)
MATHEMATICS IN BIZANTIUM AND OLD SERBIA (part I)

Sadrzaj. U prvom razgovoru na gornju temu bice obuhvaceno radoblje od 4 - 15 veka. Iznece se rezultati i vrsiti analiza radova: Prokla Diodoha, Simplikija, Eutokija, Antemija, Isidora, Psela, Plandura,Moskopulosa, Pahomija, Logofeta, Metohija, monaha Lazara. Pediosima, Trifuna Dubrovcanina, Argira, Dimitrija i Prohora. Njihov rad mahom se zasniva na delima Platona, Euklida, Apolonija, Nikomeda, Herona, Diofanta i nekolicine arabljanskih matematicara (al-Karadzija, el-Hasara i dr.).

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac seminara

Rade Dacic