ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2006.

UTORAK, 05. decembar 2006. u 12:15 sati
Prof. Dr Đorđe Mušicki, Fizički fakultet, Beograd
O JEDNOM ZAKONU UZAJAMNOG DEJSTVA OD V. VUJIČIĆA
(nastavak diskusije)

Rezime: Ovde će biti dat odgovor na iznesene pismene primedbe prof. Veljka Vujičića na izlaganje samog autora o ovom problemu, pri čemu će posebna pažnja biti obraćena na tri pitanja. To su: 1) šta je pravi smisao rezultata V. Vujičića o ovom zakonu, 2) da li je neophodna pretpostavka da su sile uzajamnog dejstva centralne i 3) da li je tačno rešenje problema dva tela, strogo dokazano i opšteprihvaćeno, kao i njegove posledice u pogledu odgovarajućih Keplerovih zakona i prirode Njutnove gravitacione konstante..

UTORAK, 12. decembar 2006. u 12:15 sati
Metodološko-metodičke teme
            POVODOM PLATONA I NJEGOVIH UČENJA ...
Uvodna reč: Prof. Dr Slaviša Prešić, Matematički fakultet, Beograd

Metodološko-metodičke teme su zamišljene kao koncepcijsko širenje Seminara. Poslednji utorak u mesecu će biti trajno posvećen sličnim skupovima. Sticajem okolnosti, zbog usaglašavanja termina predavača, metodološko-metodičke teme ovog decembra neće biti izlagane na kraju meseca.

UTORAK, 19. decembar 2006. u 12:15 sati
            SEMINAR ZBOG NIKOLJDANA NEĆE RADITI

            Rezime: Iskustvo pokazuje da uprkos dobroj posećenosti, učesnici seminara zapravo bivaju ometeni - bilo u proslavanju bilo u posećivanju prijatelja i rođaka koji slave - držanjem izlaganja prilikom slava, razume se onih najmasovnijih (Nikoljdan, Jovandan, Aranđelovdan i Đurđevdan). Stoga sam odučio da tim danima, ako se podudare sa terminima održavanja seminara nećemo raditi.

UTORAK, 26. decembar 2006. u 12:15 sati
Mr Aleksandar Tomić,  astrofizičar, Narodna opservatorija,  Beograd
NIKOLA TESLA: THE MOON'S ROTATION

Rezime: Na molbu H. Gernsbeka, urednika časopisa Electrical experimenter, Nikola Tesla je napisao članak "Famous Scientific Illusions", objavljen februara 1919.g.  Tekst je izazvao veliku pažnju, naročito prvo deo, pod gornjim naslovom, pa su u aprilskom i junskom broju objavljene i dopune. Članci će biti prikazani i analizirani sa više aspekata.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 2.

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic