ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA DECEMBAR 2016.UTORAK, 13.12.2016. u 12:15 sati
Prof. Dr Miloš Čanak, Polјoprivredni fakultet, Beograd
MATEMATIKA NA VIOLINSKOJ ŽICI
Rezime: U ovom radu je prvi put učinjena podela tonova na žici violine i drugih gudačkih instrumenata na regularne i singularne, prema načinu njihovog proizvođenja i mestu na žici gde se to čini. Pronađen je tzv. fundamentalni niz tonova negativnih dimenzija koji se ne ponaša prema osnovnom zakonu f = k / l (1), već prema novoizvedenim formulama (2) i (3). Sa ovim fenomenom upoznat je svaki školovani violinista iz sopstvene muzičke prakse, ali najčešće ne obraća pažnju na odgovarajuće matematičko značenje.
Razvija se jedna muzičko-akustička teorija paralelna teoriji Furijeovih redova. Značajno je da upravo singularni tonovi omogućuju definisanje i uvid u negativne dimenzije, kao i dimenzije razlomljenog i iracionalnog reda.UTORAK, 20.12.2016. u 12:15 sati
Dr. Dragan Blagojević, Matematički institut SANU, Beograd
NOVA HRONOLOGIJA STAROG I SREDNJEG VEKA; ISTORIJAT I TRENUTNO STANJE
Rezime: Vladajuća koncepcija istorije je zasnovana radovima Jozefa Skaligera. Od samog početka je kritikovana i osporavana. Jedno od najznačajnijih osporavanja se pojavilo početkom HH veka u radovima A. Morozova. Ali daleko najznačajnije osporavanje je krenulo sedamdesetih godina od strane nekih matematičara sa MGU. Oni radikalno dovode u pitanje postojeću istorijsku koncepciju.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić