ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA JUN 2017.UTORAK, 06.06.2017. u 12:15 sati
Prof. Dr Miloš Čanak, Poljoprivredni fakultet, Beograd
MATEMATIKA NA VIOLINSKOJ ŽICI
Rezime: U ovom radu je prvi put učinjena podela tonova na žici violine i drugih gudačkih instrumenata, na regularne i singularne, prema načinu njihovog proizvođenja i mestu na žici gde se to čini. Pronađen je tzv. "fundamentalni niz tonova negativnih dimenzija" koji se ne ponaša prema osnovnom zakonu f = k / l (1), već prema novoizvedenim formulama (2) i (3). Sa ovim fenomenom upoznat je svaki školovani violinista iz sopstvene muzičke prakse, ali najčešće ne obraća pažnju na odgovarajuće matematičko značenje.
Razvija se jedna muzičko-akustička teorija paralelna teoriji Furijeovih redova. Značajno je da upravo singularni tonovi omogućuju definisanje i uvid u negativne dimenzije, kao i dimenzije razlomlјenog i iracionalnog reda.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić