ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATICKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MART 2005.

UTORAK, 01. mart 2005. u 12:15 sati
Dr Slavko Simic, Matematicki institut SANU, Beograd
DA LI JE RESEN NAJSTARIJI SRPSKI MATEMATICKI PROBLEM?

Rezime: U ovom saopstenju autor razmatra Blanusine i Mitrinoviceve varijante poznatog Karamatinog problema iz 1949. godine o aproksimaciji date funkcije algebarskim funkcijama n-tog reda.

UTORAK, 08. mart 2004. u 12:15 sati
Prof. Dr Pavle Milicic, Matematicki fakultet, Beograd
NA TELESOVOM TRAGU

Rezime: Uz izvesna ukazivanja na neka geometrijska znanja drevnog Istoka i devne Grcke, autor pokazuje da se, tragom Talesove teoreme o uglu nad precnikom kruga, moze doci do novih rezultata u geometriji Banahovih prostora.

UTORAK, 15. mart 2005. u 12:15 sati
Prof. dr Jovan Đuric, Beograd, profesor u penziji Univerziteta u Albukerkiju, Novi Meksiko, SAD
MAGNETIZAM KAO MANIFESTACIJA GRAVITACIJE

Rezime: Autor nastavlja izlaganje od 21. decembra 2004. o matematicko-gravitacionom modelu porekla Zemljinog magnetnog polja. Predavanje ce takođe ukljuciti konsekvence tog modela na analize i proracunavanja kretanja u nasem solarnom planetarnom sistemu sa posebnim osvrtom na precesiju Merkura, sto je jos uvek nepotpuno resen problem,  kao i na teoriju elementarnih cestica.

UTORAK, 22. mart 2005. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujicic, Matematicki fakultet, Beograd
            O ZASNOVANOSTI RAZUMSKE (RACIONALNE) MAHENIKE
ili
MATEMATICKA ZASNOVANOST MEHANIKE

            Rezime: Nekoliko recenica pre Njutnovskog znanja o kretanju. Dve, tri Njutnove kvalifikacije o prirodi stvari. Zatim: definicije, zakoni, pojasnjenja, leme, propozicije, teoreme, pojave i pravila razumnog zakljucivanja. Ojlerovo i Lagranzevo razgranavanje predmetne teorije.

UTORAK, 29. mart 2005. u 12:15 sati
Metodolosko-metodicke teme

            Tema:             VIDEH... ALI SE SAMO DELOM SEĆAM

Uvodna rec: Prof. dr Slavisa Presic, Matematicki fakultet.

Sednice seminara odrzavaju se u zgradi Srpske akademije nauka i umetnosti, Beograd, Knez Mihailova 35, na prvom spratu u sali 3 (a ne u sali 2. koja je u rekonstrukciji; po potrebi koristicemo i biblioteku Matematickog instituta SANU).

Rukovodilac Seminara Prof. dr Milan Bozic