ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MART 2019.UTORAK, 12.03.2019. u 12:15 sati
Nemanja Radulović, Filološki fakultet, Beograd
DUHOVNI SVET MILOŠA RADOJČIĆA
Da se veliki matematičar Miloš Radojčić aktivno bavio antropozofijom, nije nov podatak. On je još tridesetih godina bio jedna od vodećih ličnosti antropozofskog pokreta u Jugoslaviji, kada je napisao i više radova u tom duhu, naročito članaka u glasilu Upoznaj sebe. Sve do napuštanja zemlјe, Radojčić je okuplјao ličnosti zainteresovane za ezoterizam, a sa većinom je zadržao kontakt i posle. Radojčićeva obimna zaostavština, sačuvana u Geteanumu u Dornahu, i u vidu kopija deponovana u Matematičkom institutu, pruža nam širi uvid u duhovni svet ovog naučnika. U predavanju ćemo predstaviti ovaj arhivski materijal fascinantne tematske širine: od teorije evolucije, preko novozavetne hermeneutike do budizma. Naglasak će posebno biti stavljen na Radojčićeve kosmogonijske spekulacije, koje spajaju evolucionizam i mitologiju, kao i na njegove lične vizionarske doživljaje, koji se na neobičan način podudaraju sa njegovim interesovanjima za književnost.UTORAK, 26.03.2019. u 12:15 sati
Katica R. (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU
MILUTIN MILANKOVIĆ OSUNČAN SEĆANJIMA AKADEMIKA TATOMIRA ANĐELIĆA, MILEVE PRVANOVIĆ I BOGOLJUBA STANKOVIĆA
Uvodnim delom predavanja prikazuju se osnovni biografski elementi života i rada velikana srpske nauke, i jednog od tri najistaknutija i u svetskoj nauci, priznata naučnika Milutina Milankovića (Dalј, 28. maj 1879 — Beograd, 12. decembar 1958).
Milutin Milanković, po obrazovanju je bio građevinski inženjer, doktor tehničkih nauka, profesor Univerziteta, astronom, klimatolog, geofizičar, a i srpski fizičar i matematičar, kao i popularizator nauke.
Za razliku od velikana srpske nauke Nikole Tesle i Mihaila Pupina, koji su svoja značajna naučna dela stvorili u Americi, Milutin Milanković je svoje najznačajnije naučno delo Kanon sunčeve insolacije stvorio u Beogradu u Srbiji.
Milanković je dao dva fundamentalna doprinosa nauci. Prvi doprinos je „Kanon osunčavanja Zemlјe” koji karakteriše sve planete Sunčevog sistema. Drugi doprinos je teorijsko objašnjenje Zemlјinih dugotrajnih klimatskih promena uzrokovanih astronomskim promenama njenog položaja u odnosu na Sunce; danas poznato kao Milankovićevi ciklusi. Ovo objašnjava pojavu ledenih doba tokom geološke prošlosti Zemlјe, kao i klimatske promene na Zemlјi koje se mogu očekivati u budućnosti.
Bio je dekan Filozofskog fakulteta školske 1926/27, pionir u raketnom inženjerstvu, potpredsednik SANU, u tri mandata počev od 1948, direktor Astronomske opservatorije u Beogradu od 1948. do 1951, član i reosnivač Komisije 7 za nebesku mehaniku Međunarodne astronomske unije od 1948. do 1953 godine.
U drugom delu predavanja pažnja je usmerena na biografije i naučne doprinose tri akademika Srpske akademije nauka i umetnosti, Tatomira Anđelića, Mileve Prvanović i Bogolјuba Stankovića, koje je predavač ima sreće da susreće, u svom usavršavanju i naučnom radu, u aktivnostima Matematičkog instituta SANU i da sazna njihova sećanja na Milutina Milankovića. Predavanje će ukazati i na elemente iz tih sećanja, kao i na njihove najznačajnije doprinose kao naučnika.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić