ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζωῶν τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MART 2023.Registracija za učešće na seminaru je dostupna na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/MHaQQR4N6GC9gf29M
Predavanje možete pratiti na sledećem linku:
https://miteam.mi.sanu.ac.rs/asset/XjqxTydnJzqQNAAMf
Neulogovani korisnici mogu pratiti prenos predavanja ali ne mogu postavljati pitanja i ne ulaze u evidenciju prisustva.

UTORAK, 21.03.2023. u 12:15 sati, Kneza Mihaila 36, sala 301f
Nedelјko Todorović, samostalni istraživač
DA LI NAM SA SUNCA DOLAZI KIŠA?
Teorijska objašnjenja o postanku i razvoju ciklona i anticiklona (vrtložnih kretanja vazduha), oblačnosti i meteoroloških pojava nisu se suštinski promenila u poslednjih stotinak godina. I dalje ima mnogo nedoumica i nedorečenosti. Makroskopski posmatrano, ako u kosmosu i Sunčevom sistemu vladaju samo dve prirodne sile, elektromagnetna i gravitaciona, onda isti zakoni važe i u atmosferi Zemlje. Kružno (vrtložno) kretanje vazdušnih masa mogu da izazovu samo elektromagnetna (Lorencova) i gravitaciona sila. One su pokretačke sile, ostale su posledične. Sa Sunca, pored nematerijalne energije (elektromagnetne), dolazi i materijalna energija u vidu naelektrisanih čestica (Sunčev vetar). Sagledavanje meteoroloških procesa u atmosferi mora da se bazira na konverzijama tih sila. Naelektrisane čestice Sunčevog vetra reaguju sa česticama atmosfere a kao posledice se javljaju svetlosne pojave (svetleći noćni oblaci, polarna svetlost, duhovi, vilenjaci, plavi mlazevi i munje) i hemijske reakcije (ozon, oblačne i kišne kapi). U sastavu Sunčevog vetra nalazi se mnoštvo jonizovanih hemijskih elemenata, među njima i vodonik i kiseonik, što ukazuje da postoji realna mogućnost njihovog sjedinjavanja i nastajanja tečne vode (oblaka i padavina).Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić