ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA MAJ 2010.

UTORAK, 04. maj 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujicic, Matematicki fakultet, Beograd
IZMENE ZAVISNIH VELICINA I PROMENE NEZAVISNIH

Rezime: Nezavisno promenljivu obicno oznacavaju slovom x; moze i bilo kojim drugim slovom, na primer t, gde t ne zavisi ni od jedne matematicke glave. Tece mirno i neprekidno te kao takvo je realan tok. Meri se merom vremena na razne nacine i u raznim jedinicama realnih brojeva. Tece svakog trenutka. Traje duze nego sto znamo; traje duze od ljudske matematike. Razlikuje se od drugih nezavisno promenljivih x po mnogo cemu, narocito kad te duge zavise od coveka koji ih proglasava nezavisnim. Zavisne velicine od raznih primesa - parametara - izmene se pri promeni zadate ili izmerene vrednosti parametara. Ovde pokusavamo da pokazemo, da se izmena funkcije zbog izmene parametra, razlikuje od promene funkcije usled promene nezavisno promeljive t. Uspesan dokaz otklonio bi cudenje": "Kako Veljko moze da tvrdi da je varijacija nezavisno promenljive jednaka nuli?''

UTORAK, 11. maj 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Velimir Abramovic, filozof, redovni profesor univerziteta u penziji
ONTOLOSKA ANALIZA "DEFINICIJE SIMULTANOSTI" I PRVE JEDNACINE ELEKTRODINAMIKE TELA U KRETANJU - MODULARNOG IZRAZA ZA "SINHRONIZACIJU SATOVA"

Rezime: Matematicki vrlo jednostavno i nedvosmisleno pokazuje se da je u jednacini za "sinhronizaciju satova" primenom osobina modularnosti potpuno izbegnuto bilo kakvo uporedivanje vremena stacionarnog sata (tA) sa vremenom pokretnog sata (t). Dalje se izvodi posledica po kojoj je brojna ekvivalencija matematicki uslov fizickog sinhroniciteta, u kom slucaju su, za tA = t , pokretni i nepokretni fizicki sistemi potpuno sinhronizovani, to jest vazi ekvivinalnost vremenskog racuna za pokretne i nepokretne satove i nema "dilatacije vremena".

UTORAK, 18. maj 2010. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, prof. matematike i informatike, Beograd
MERNI INSTRUMENTI KROZ ISTORIJU

Rezime: U ovom predavanju bice izlozen kratak istorijski razvoj mernih instrumenata koji su neophodni za mnoga istrazivanja i napredak u pojedinim naucnim disciplinama. Matematika je uglavnom i tu prisutna i primenjena u velikoj meri. Kako i na koji nacin, bice prikazano u prezentaciji ovog predavanja.

UTORAK, 25. maj 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Dragana Todoric, Matematicki fakultet, Beograd
IRACIONALNE JEDNACINE I GREBNEROVE BAZE -posveceno uspomeni na profesora S. Presica-

Rezime: Profesor Presic u svojim Raznicama navodi jedan zanimljiv postupak racionalizacije iracionalnih jednacina u kome se pojavljuje eliminacija promenljivih. Algoritam koji od datih polinoma pravi odgovarajucu Grebnerovu bazu, pored drugih primena, takode eliminise promenljive iz sistema polinomskih jednacina. Na predavanju prikazujemo oba postupka i neke primere.

Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić