ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA NOVEMBAR 2016.UTORAK, 29. novembar 2016. u 12:15 sati
Mr Natalija Jelenkovic, profesor matematike i informatike, Beograd
ISTORIJA I FILOZOFIJA MATEMATIKE U LAJBNICOVOM DELU
Rezime: Predavanje je orijentisano ka Gotfridu Vilhlemu Lajbnicu i njegovoj Monadologiji, filozofskom delu u kome veliki naučnik lјudsko mišlјenje prikazuje kao umovanje koje počiva na principu protivrečnosti i principu dovolјnog razloga. Takođe, u Monadologiji istina je najbitnija i kao istina umovanja i kao istina činjenica. Sve ove ideje su važne i za matematičku logiku gde je Lajbnic ostavio dosta svojih naučnih tragova. Cilј saopštenja je da se prateći naučni rad i stvaralaštvo Lajbnica može prikazati koliko je koristio ranije spoznatu istoriju i filozofiju matematike i tako dalјe napredovao u mnogim naučnim disciplinama.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić