ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2010.

UTORAK, 19. oktobar 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Slobodanka Jankovic, MI SANU, Matematicki fakultet, Beograd
KARAMATINA SKOLA U NASE DOBA

Rezime: Povodom smrti Bogdana Bajsanskog imala sam kontakte sa njegovom suprugom Jacqueline Bajsanski, profesorom Rankom Bojanicem kao i sa Michael-om Shaskevich-em, sestricem Jovana Karamate. Cilj ovog izlaganja je da sa ucesnicima Seminara podelim neke interesantne informacije i pitanja za koja sam od njih saznala Izlaganje se sastoji iz tri dela:: 1. Obavestenje o radu: Miodrag Tomic?s 1949 article on inequalities, ciji autori su Peter J. Lambert i Ivica Urban, a odnosi se na rad Miodraga Tomica: Gauss-ov stav o tezistu i njegova primena, objavljen u casopisu: Vesnik Drustva matematicara i fizicara Narodne republike Srbije, vol. 1, pp. 31-40 (1949). 2. Fotografije koje sam dobila od profesora Ranka Bojanica 3. Pitanja u vezi sa nasim matematicarima, koja je postavio Michael Shaskevich.

UTORAK, 26. oktobar 2010. u 12:15 sati
Prof. Dr Veljko Vujicic, Matematicki fakultet, Beograd
KEPLEROVI ZAKONI PO NjUTNU, MILANKOVICU I DRUGIMA

Rezime: Osvrt na formulacije Keplerovih zakona i njihovih uopstenja. Dva, tri korisna iskaza kolege Kapetanovica na seminaru od 3.juna 2010 - duboki smisao kinematickog opisa, konusni preseci ili elipsa, te i mesto u klasicnoj i nebeskoj mehanici.

Rukovodilac Seminara

Prof. dr Milan Božić