ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar for History and Philosophy of Mathematics and Mechanics

 

PROGRAM


MATEMATIČKI INSTITUT SANU
Seminar za istoriju i filosofiju matematike

PLAN RADA ZA OKTOBAR 2018.UTORAK, 30.10.2018. u 12:15 sati
Katica (Stevanović) Hedrih, Matematički institut SANU, Beograd
PETROVIĆEVA TEORIJA „ELEMENTI MATEMATIČKE FENOMENOLOGIJE“ - NADAHNUĆE ZA NIZ MOJIH NAUČNIH DOPRINOSA
Mihailo Petrović (1868–1943) je sigurno jedan od desetak najznačajnijih srpskih naučnika svoje generacije i autor brilјantnog dela ''Elementi matematičke fenomenologije''. Na štetu i srpske, a i svetske nauke, to značajno delo, ni danas, nije dovolјno poznato, niti je postavlјena teorija u njemu dobila širu primenu u savremenoj nauci. Na značaj tog dela ukazao je još, odmah po publikovanju, znameniti srpski naučnik Milutin Milanković.
Naš, srpski znameniti naučnik i inženjer, raskošnog talenta i veoma značajnog matematičkog i opšte naučnog i inženjerskog legata, Mihailo Petrović je jedan od tri, studenta doktoranta, veličanstvenog Poincaré-a (Jules Henri Poincaré (1854–1912)). Format znanja Mihaila Petrovića je došao do maksimalnog dometa, svakako u njegovoj brilјantnoj teoriji prikazanoj u publikacijama: ''Elementi matematičke fenomenologije'' (1933) i ''Fenomenološko preslikavanje'' (1911), kao i skraćenoj verziji na francuskom ''Sur l` équation différentielle de Riccati et applications chimiques'' (1896).
Predavanje sadrži prilaz Petrovićeve teorije publikovane u delima ''Elementi matematičke fenomenologije'' dajući matematičke elemente i alate za primenu filozofskog pristupa prikazanog u delu ''Fenomenološko preslikavanje''. Predavanje je usmereno i na moje originalne doprinose, inspirisane ovim delima, a koji su publikovani u mojim radovima. U sažetku ovog predavanja, dat je poseban osvrt na sadržaj specijalnog broja Elsevier-ovog časopisa International Journal of Non-Linear Mechanics (2015), koji je posvećen toj teoriji, a sadrži jedan broj radova autora istraživača sa projekta ON174001: ''Dinamika hibridnih sistema složenih struktura'' (2011-2018), pored radova autora iz celog sveta.
Višestruko talentovani Mihailo Petrović, rodonačelnik Srpske matematičke škole, je studirao matematiku i fiziku na Sorboni (Sorbonne) u Parizu, diplomirao i matematiku i fiziku, odbranio doktorat iz matematike, i spoznao naučne ideje i misli velikana svetske nauke, širokog opsega, čija su dela preživela vreme u kome su stvarana. Dat je osvrt i na naučnike od kojih je Petrović učio, kao i na njihova dela.Seminar se održava u sali 301F u Institutu, na III spratu, lift levo gledano sa ulaza, u zgradi preko puta zgrade SANU (nekadašnja SDK), Knez Mihailova 36.

Rukovodilac Seminara
Prof. dr Milan Božić