ὅδε οἶκος, ὦ ἑταῖρε, μνημεῖον ἐστιν ζῴων τῶν σοφῶν ἀνδρῶν, καὶ τῶν ἔργων αὐτῶν

Seminar on Stohastics

 

PROGRAM


SEMINAR IZ STOHASTIKE
Matematicki institut SANU
Kneza Mihaila 35/1

PLAN RADA SEMINARA ZA NOVEMBAR i DECEMBAR 2000.

Cetvrtak, 9. novembar u 12 h.
dr Milan Merkle: Medijana: klasicni i noviji rezultati.

Medijana kao mera srednje vrednosti, u poredjenju sa matematickim ocekivanjem ima prednost u robusnosti i bezuslovnoj egzistenciji, a nedostatak u nelinearnosti i nejedinstvenosti. U klasicnim tekstovima iz teorije Verovatnoce malo paznje je posveceno medijani, ali s druge strane koncepti kao sto su nepristrasnost po medijani, regresija po medijani, uslovna medijana i sl. nalaze veliku primenu u alternativnim resenjima tradicionalnih problema matematicke statistike. Izlaganje ce biti posveceno nekim rezultatima koji se odnose na osobine medijane, kao i nekim primenama teorije bazirane na medijani umesto na matematickom ocekivanju.

Cetvrtak, 23. novembar u 12 h.
dr Slobodanka Jankovic: Neklasicna granicna teorema o konvergenciji maksimuma.

Bice izlozeni rezultati u vezi sa teoremom o konvergenciji nizova maksimuma nezavisnih slucajnih promenljivih koji se dobijaju kada se oslabi pretpostavka da konvergencija vazi za svako realno x.

Cetvrtak, 14. decembar u 12 h.
dr Ljiljana Petrovic: Veza nekih modela uzrocnosti sa stohastickim diferencijalnim jednacinama.

Razmatraju se neki modeli uzrocnosti i izlazu se dokazi primene nekih rezultata na stohasticke diferencijalne jednacine.

Cetvrtak, 14. decembar u 12 h.
mr Miljana Jovanovic i dr Svetlana Jankovic: O bliskosti resenja nelinearne perturbovane i odgovarajuce neperturbovane stohasticke diferencijalne jednacine Itoa.

Dokazuje se bliskost, u smislu momenta (2m)-tog reda, resenja nelinearne stohasticke perturbovane diferencijalne jednacine Itoa koja zavisi od malog parametra, i resenja odgovarajuce neperturbovane jednacine istog tipa. Koeficijenti perturbovane jednacine su u nelinearnoj funkcionalnoj vezi sa koeficijentima neperturbovane jednacine. Efektivno se odredjuje interval bliskosti ovih resenja, tako da duzina tog intervala tezi beskonacnosti kad mali parametar tezi nuli.

Slobodanka Jankovic i Svetlana Jankovic
rukovodioci seminara